Obhospodařování trvalých travních porostů z aspektu pokryvnosti pampelišky sekce Ruderalia (Taraxacum sect. Ruderalia)

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Štýbnarová, M. – Mičová, P.

Rok vydání: 2012

ISBN: 978-80-87592-14-4

Popis: Publikace prezentuje základní informace o rodu Taraxacum sect. Ruderalia. V metodice jsou shrnuty doposud známé poznatky o těchto dvouděložných rostlinách z čeledi Asteraceae - biologii, způsobech rozmnožování aj. Dále jsou uvedeny výsledky dlouhodobých pokusů s trvalými travními porosty, které byly obhospodařovány při rozdílných režimech sečí a hnojení, ve vztahu k zastoupení těchto vytrvalých bylin. Certifikovaná metodika najde uplatnění v zemědělské praxi a také na středních školách jako studijní materiál.

Zpět