Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ve společnosti

 • VÚCHS Rapotín, s.r.o.,
 • Agrovýzkum Rapotín s. r. o. nebo
 • Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

Vážené uchazečky a vážení uchazeči o zaměstnání,

v následujícím dokumentu naleznete informace tykající se zpracování osobních údajů v rámci v rámci komunikace a jednání o vašem pracovněprávním vztahu se společností VÚCHS Rapotín, s.r.o., se sídlem Výzkumníků 863, 788 13 Rapotín, IČO: 5370596 nebo Agrovýzkum Rapotín s. r. o., se sídlem Výzkumníků 863, 788 13 Rapotín,, IČO: 26788462 nebo Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., se sídlem Výzkumníků 863, 788 13 Rapotín, IČO: 49608851 (každá z nich označovaná v tomto dokumentu jako „správce“).

Správcem vašich osobních údajů je společnost, u které se o zaměstnání ucházíte.

Zpracování osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Při zpracovávání osobních údajů si zakládáme na tom, aby zpracovávání probíhalo v souladu se zákonem, odpovídalo zásadám zpracování stanovených v GDPR a transparentně jsme o zpracování informovali.

Účel zpracování a právní základ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • výběr uchazečů o zaměstnání a následné plnění smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - ochrana správce před případnými právními nároky odmítnutých uchazečů, avšak pouze do uplynutí promlčecí lhůty.

Způsob získávání osobních údajů a doba jejich uchování

Osobní údaje získáme několika způsoby:

 • přímo od vás na základě vyplněných dotazníků, vzájemné komunikace nebo z vámi zaslaných dokumentů;
 • od třetích stran a z jiných zdrojů – dodavatelé služeb vyhledávání vhodných zaměstnanců, předchozí zaměstnavatel, sociální sítě atp.

Osobní údaje zpracováváme po dobu výběru uchazeče na příslušnou pozici. Osobní údaje dále uchováváme po dobu maximálně čtyř let na základě oprávněných zájmů pro případ ochrany proti nárokům neúspěšných uchazečů. V případě, že nám uchazeč poskytne souhlas s uchováním jeho údajů pro nabídnutí jiné vhodné pozice, uchováváme osobní údaje po dobu tří let od udělení souhlasu nebo do okamžiku odvolání souhlasu.

Kategorie zpracovávaných údajů

V rámci zpracovávání osobních údajů uchazečů o zaměstnání uchováváme následující údaje:

 • Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa a v případě kdy je to nutné pro uzavření smlouvy, tak i datum narození, jiné identifikační číslo či číslo identifikačního průkazu;
 • Kontaktní údaje – e-mail a telefonní číslo;
 • Pracovněprávní údaje – údaje o praxi, znalostech a dovednostech, dosaženého vzdělání, identifikační číslo zaměstnance, doporučení od předchozích zaměstnavatelů;
 • Sociodemografická data – pohlaví, věk, titul atd.;
 • Informace v rámci vzájemné komunikace – informace z e-mailové a telefonické komunikace.

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje předáváme pouze na základě zákonných důvodů (např. orgánům veřejné moci) a základě smluv uzavřenými s dalšími zpracovateli osobních údajů zpracovávajícími osobní údaje v rámci náboru.

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EHP nebo mezinárodním organizacím.

Práva subjektu osobních údajů a jejich uplatnění

V souladu se zpracováním osobních údajů podle platné právní úpravy pro vás plynou následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům – můžete zjistit, zda, za jakým účelem a v jaké podobě jsou zpracovávány vaše osobní údaje, nicméně v případě opakované žádosti může dojít k situaci, kdy budeme za další kopii požadovat poplatek
 • právo na opravu nepravdivých osobních údajů – pokud zjistíte, že vaše osobní údaje, jež zpracováváme, jsou nepřesné nebo nepravdivé, tak máte právo požadovat opravu takových osobních údajů
 • právo odvolat souhlas – kdykoliv můžete odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, který doručíte na e-mailovou adresu gdpr@vuchs.cz
 • právo na výmaz – pokud se rozhodnete pro vymazání vašich osobních údajů z evidence, tak k vymazání dojde pokud:
  1. Vaše osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
  2. vznesete námitku proti zpracování a neexistuje oprávněný důvod pro zpracování,
  3. bude výmaz založen na zákonné povinnosti,
  4. je zpracování protiprávní.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – pokud nechcete vaše osobní údaje vymazat, ale chcete pouze dočasně omezit zpracování vašich osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů – pokud si budete sami přát, aby správce poskytl vaše osobní údaje jiným správcům, přičemž tomu nebudou bránit zákonné nebo jiné vážné překážky, tak vám bude vyhověno
 • právo vznést námitku – můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud budete mít podezření, že zpracování probíhá v rozporu se zákonem nebo vás jinak omezuje
 • právo podat stížnost kontrolnímu úřadu – kdykoliv se můžete se stížností nebo jiným podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) prostřednictvím e-mailu: posta@uoou.cz nebo na adrese Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7.

Automatizované rozhodování a profilování

V rámci zpracování osobních údajů zaměstnanců nepoužíváme automatické vyhodnocování osobních údajů nebo jiné metody sloužící k profilování subjektu údajů.

Způsob ochrany osobních údajů

V rámci zpracování a ochrany osobních údajů využíváme širokou škálu zabezpečovacích procesů a opatření, abychom zachovávali kvalitu bezpečnosti, integrity a dostupnosti vašich osobních údajů. Mezi námi využívané zabezpečovací metody patří například:

 • omezování osobního vstupu k osobním údajům pouze v rámci sděleného účely a pouze osobám s dostatečnou mírou znalostí
 • trvalý monitoring přístupu k IT systémům zabezpečujícím osobní údaje
 • předávání a ukládání osobních údajů pouze v šifrované podobě
 • instalace firewallů a jiných ochran0ných opatření, jež zamezují vstupu nepovolaným osobám.

Kontaktní údaje správce

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce osobních údajů je možné kontaktovat na adrese Výzkumníků 863, 788 13 Rapotín nebo na e-mailové adrese gdpr@vuchs.cz.