Stipendijní programy

Od září 2017 nabízíme studentům vysokých škol a univerzit zemědělského a biologického směru v oborech živočišná produkce, zootechnika, výživa zvířat, šlechtění zvířat, reprodukční biotechnologie, rostlinná produkce, výživa a ochrana rostlin, rostlinolékařství, fytotechnika, šlechtění rostlin, hodnocení a ochrana půd, pedologie, hydrologie a hydrogeologie, agroekologie, tvorba a ochrana krajiny, technologie potravin a potravinářství finanční podporu ve formě stipendia.

Cílem tohoto programu je získání praktických dovedností, odborného vzdělávání studenta a garance pracovního místa v naší společnosti po úspěšném zakončení studia.

Výhody stipendia:

 • pravidelná finanční podpora studenta,
 • výhodné podmínky a jasná pravidla – částka, délka podpory,
 • záruka odborné praxe v rámci studia,
 • jistota budoucího zaměstnání.

Základní a prospěchové stipendium

Základní měsíční stipendium ve výši Prospěchové stipendium ve výši
1. ročník 3 000 Kč 1 000 Kč
2. ročník 3 500 Kč 1 500 Kč
3. ročník 4 000 Kč 2 000 Kč
4. ročník 5 000 Kč 3 000 Kč
5. ročník 6 000 Kč 4 000 Kč

Podmínky pro vyplacení základního stipendia:

 • potvrzení o prezenční formě studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů,
 • vyplnění přihlášky (ke stažení níže),
 • podpis dohody o stipendiu,
 • student nepřekročí standardní dobu studia stanovenou pro příslušný studijní program,
 • student v daném školním roce nesmí mít kázeňská opatření, v případech hodných zvláštního zřetele rozhodne zástupce firmy,
 • uzavření pracovní smlouvy s naší společností v délce trvání 3 let (po zdárném dokončení studia)..

Základní měsíční stipendium bude vypláceno bezhotovostně na bankovní účet studenta v průběhu akademického roku. Nebude vypláceno v době prázdnin a po dobu přerušení studia.

Podmínky pro vyplácení prospěchového stipendia:

 • dosažení váženého studijního průměru nejvýše 1,10 a zároveň získání maximálního počtu kreditů ECTS stanoveného studijním plánem příslušného oboru a ročníku,
 • zapsání studenta do studia vyššího ročníku nebo absolventa bakalářského studijního programu do 1.ročníku navazujícího magisterského studijního programu,
 • podmínkou pro vyplacení prospěchového stipendia je splnění podmínek pro poskytování základního stipendia.

Prospěchové stipendium bude vyplaceno bezhotovostně na bankovní účet studenta jednorázově na konci akademického roku.

Každý student je také povinen vykonat během studia:

 • povinnou praxi ve společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o. pokud je stanovena učebními osnovami a pokud nebude dohodnuto jinak,
 • brigádu v průběhu letních prázdnin ve společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o. minimálně v délce 15 pracovních dnů – v rámci této brigády bude studentovi vyplacena mzda dle vykonávané práce.

Dále poskytneme studentovi:

 • během praxe ve firmě: ochranné pomůcky a příspěvek na stravu ve stejné výši jako u kmenových zaměstnanců.

Přihlášky a informace

S přihláškami do stipendijního programu, či případnými dotazy, se obracejte na personální oddělení společnosti.

Renáta Sládková
Tel.: 583 392 247
E-mail: renata.sladkova [at] vuchs.cz