PastureCalc

Bezdíček, J.2 – Říha, J.2 – Bjelka, M1 (1Výzkumný ústav pro chov skotu v Rapotíně, s.r.o.; 2Agrovýzkum Rapotín s.r.o.)

Zvyšující se podíl krav bez tržní produkce mléka v České republice přináší zvýšený podíl výstavby pastevních systémů, které jsou lokalizovány především v podhorských oblastech. Tyto systémy přitom zajišťují nejen udržení zvířat na příslušných plochách, ale také dosažení kvalitního pastevního porostu jeho správným dávkováním. Z tohoto pohledu je důležité snížení ekonomické náročnosti těchto staveb a také jejich racionální plánování. Při vlastní realizaci stavby je důležité zohlednit řadu faktorů, které odpovídají nejen počtu zvířat, ale také místním přírodním podmínkám. Pro tento účel byl zpracován počítačový program PastureCalc 1.0, který vyhodnocuje potřebné náklady, které s pořízením oplůtků souvisejí. Při vlastním výpočtu je zohledněna řada faktorů, které se v ekonomice stavby odráží. Jedná se o následující vstupní data :

  • lokalita (horská, nížinná),
  • plemeno (střední – Piemontese, Limousine, Aberdeen Angus, Hereford; velké – Charolais, Blond d´ Aquitaine, Masný Simentál, Salers),
  • půda (střední, tvrdá),
  • výnos pastviny v tunách,
  • cena práce (cena pracovní hodiny, počet hodin na zatlučení, nájem zatloukače, a další),
  • počet hektarů pastviny,
  • obvod pastviny v metrech,
  • charakteristika ohradníku (počet rohů, kůlů, bran, tyčovina a další),
  • délka napajedla v metrech.

Při výpočtu program zohlední všechny výše uvedené charakteristiky konkrétní pastviny a vypočítá celkovou cenu realizace oplocení. Je velmi důležité zadat vstupní údaje co nejpřesněji a zvážit důsledně jednotlivé faktory, které v konečném důsledku cenu významně ovlivňují. Na přesnosti vládaných údajů je závislá přesnost celkové kalkulace.

Program byl zpracován s podporou projektu MZe-ČR, NAZV – QF 4145 a v rámci výzkumného záměru MŠMT MSM 2678846201.

Stažení programu (demoverze)