Plán genderové rovnosti (GEP)

Plán genderové rovnosti výzkumné organizace Agrovýzkum Rapotín s.r.o. je konkrétním nástrojem pro prosazení a podporu cílů a opatření vedoucích ke zlepšení rovných příležitostí mužů a žen ve výzkumu, vývoji a řízení lidských zdrojů, který zahrnuje priority evropské strategie v této oblasti a požadavky programu Horizont Evropa.

Přijetím plánu genderové rovnosti (GEP) se Agrovýzkum Rapotín s.r.o. hlásí k principům cílů Evropské unie v oblasti genderové rovnosti (Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025) a záměrům národní politiky (Plán rovnosti žen a mužů 2021-2030: Úřad vlády, odbor rovnosti žen a mužů, Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na období 2021-2024). Podpora rovnosti žen a mužů je tak prostřednictvím plánu jako důležitá hodnota zakotvena do organizační kultury společnosti.

Plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan, GEP) výzkumné organizace Agrovýzkum  Rapotín s.r.o. byl vypracován pracovní skupinou GEP. Materiál stanovuje opatření vedoucí k dalšímu prohlubování podpory praktického uplatňování rovnosti žen a mužů v institucionálním nastavení organizace. Plán genderové rovnosti byl zpracován na základě analýzy stávajícího institucionálního prostředí.