Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR)

Zásady zpracování

Společnost Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. prohlašuje, že jako správce Vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména obecné nařízení na ochranu osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Toto nařízení nabylo účinnosti dne 25. května 2018. Nařízením GDPR se musí řídit všechny subjekty, které jsou správci a zpracovatelé osobních dat. Toto nařízení reguluje zpracování osobních údajů fyzických osob a zvyšuje jejich ochranu.

Kdo je správce?

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.
Výzkumníků 863
788 13 Rapotín
IČ: 49608851
DIČ: CZ699002721
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 11189. Naše společnost je správcem i zpracovatelem osobních údajů.

Externími zpracovateli jsou dceřiné společnosti:

 • Agrovýzkum Rapotín s.r.o., IČ: 26788462, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25372
 • VÚCHS Rapotín, s.r.o., IČ: 25370596, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 15574

Které osobní údaje zpracováváme?

Shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje dodavatele (název firmy, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, email, telefonický kontakt, případně jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo);
 • transakční údaje, informace v přijatých a vystavených fakturách, smlouvy a objednávky a další dokumenty o finančních transakcích;
 • informace z interakcí se zákazníkem, informace z obchodních schůzek, emailová a telefonická komunikace;
 • identifikační a kontaktní údaje současných a bývalých zaměstnanců;
 • údaje z životopisů uchazečů o zaměstnání.

Zpracováváme jen takové osobní údaje, pro které existuje právní důvod. Uvedené osobní údaje jsme získali přímo od Vás nebo z veřejně dostupných rejstříků a evidencí např. z obchodního rejstříku.

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme?

Účelem zpracování osobních údajů správcem je zajištění předmětu podnikání a/nebo činnosti uvedené v obchodním rejstříku a zakladatelských dokumentech.

Ke zpracování musíme mít nejméně jeden z těchto důvodů:

 • k uzavření a plnění smlouvy mezi správcem a dodavatelem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost dodavatele;
 • k plnění našich zákonných povinností (obchodní evidence, daňové povinnosti, platební povinnosti, statistické účely), a to po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy;
 • k zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů;
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění příslušné právní povinnosti nebo zajištění ochrany práv.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Práva subjektu údajů podle Nařízení jsou:

 • právo na poskytnutí informace o zpracování osobních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na poskytnutí kopií zpracovávaných dokumentů s osobními údaji;
 • právo na opravu a/nebo doplnění zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů ("právo být zapomenut");
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů k jinému správci při dodržení jiných zákonů a oprávněných zájmů;
 • právo vznést námitku, v případě zjištění nebo domněnky, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy.

V případě pochybnosti, že Váš dotaz nebo stížnost nebyla náležitě vyřízena, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.