Oddělení krmiv, výživy, šlechtění a reprodukce

Krmiva a výživa

Oddělení disponuje laboratorním vybavením, které umožňuje provádět úpravu a přípravu odebraných vzorků krmiv pro následné laboratorními rozbory. Od roku 2005 na oddělení funguje in vitro laboratoř, ve které se stanovuje stravitelnost organické hmoty objemných krmiv modifikovanou in vitro metodou Tilley a Terry. Unikátní patentované zařízení Vitrogest umožňuje sledovat průběžný vývoj plynů při inkubaci vzorků krmiv s bachorovou tekutinou v definovaných podmínkách.

Součástí prováděných výzkumů je také ověřování kvality krmiv metodami in vivo, tedy s využitím pokusných zvířat. Oddělení disponuje akreditovanou pokusnou stájí se čtyřmi automatizovanými krmnými boxy ke zjišťování dobrovolného příjmu sušiny objemných krmiv u zvířat. Kromě toho jsou zde ustájena zvířata (zaprahlé krávy) s bachorovou kanylou za účelem provádění metod in vitro nebo in sacco. Díky bilanční stáji speciálně navržené k provádění metabolických pokusů je možné stanovovat výživnou hodnotu testovaných krmiv metodou in vivo.

Kontakt

Ing. Jan Pozdíšek, CSc.
Tel.: 583 392 150
E-mail: jan.pozdisek [at] vuchs.cz


Pratotechnika

Zabýváme se posuzováním trvalých travních porostů z hlediska snahy o zachování jak jejich produkčních, tak mimoprodukčních funkcí. Hodnotíme změny v botanickém složení a kvalitě píce, ke kterým dochází při různých způsobech obhospodařování.


Pedologie

V rámci pedologické laboratoře se zabýváme posouzením živinového stavu půd, zjišťováním změny fyzikálních a chemických parametrů půd vlivem inputu chemických či organických hnojiv. Studujeme vliv pastvy a pastevních systémů na kvalitu půdních indikátorů.

Kontakt

Mgr. Martin Vašinka, Ph.D.
E-mail: martin.vasinka [at] vuchs.cz


Šlechtění a reprodukce

  • poradenská činnost pro zemědělce (krmivářství, welfare, hybridizační programy v užitkových chovech, připařovací plány masného skotu, chov dojeného a masného skotu)
  • odběry vzorků mléka, masa, krmiv, půdy, vody, pastevních porostů v chovech lokalizovaných v LFA oblastech
  • řešení výzkumných úkolů z oblasti šlechtění, plemenářské práce, reprodukce, růstu zvířat, zrání a kvality masa
  • kontrolní porážky a bourání pokusných zvířat, přesná disekce jatečného těla u skotu
  • optimalizace zrání masa, hodnocení průběhu zrání, kategorizace masa podle druhu a pohlaví
  • spolupráce s chovy: Farma Morava s.r.o., Jamenská a.s., ZD Dolní Újezd, ZOD Žichlínek, Vincenec Alois, Martinec Jaroslav, SHR, Sabas s.r.o., Fa Staněk, H-farma, Zemědělská výroba Záblatí, Novotný, Jakarta s.r.o., ZD Dřevohostice, Zemědělská farma Maršíkov, Ekolife, Lněnička Jan, FA-BIO s.s r.o., Agrosystem s.r.o. Mladkov

Kontakt

MVDr. Hana Procházková
Tel.: 583 392 154
E-mail: hana.prochazkova [at] vuchs.cz


Kvalita živočišných produktů

  • vliv výživy na produkci a složení mléka u dojnic
  • problematika metabolismu minoritních látek u dojnic a jejich transfer do mléka
  • nutriční faktory ovlivňující kvalitu masa
  • spolupráce s univerzitami při vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací

Kontakt

Mgr. Blanka Zábrodská, Ph.D.
Tel.: 583 392 134
E-mail: blanka.zabrodska [at] vuchs.cz