BCS calculator

Michal Richter1, Jeffrey Bewley2

1Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů
2University of Kentucky, Department of Animal and Food Sciences

Vývoj softwaru

V souvislosti s řešením projektu KONTAKT II (LH11062) s názvem „Hodnocení tělesné kondice dojnic s mléčnou a kombinovanou užitkovostí“ řešeného ve spolupráci s americkou University of Kentucky byl vyvinut software na bázi tabulkového procesoru Excel s názvem „BCS calculator V1“. Jedná se o softwarový modul, který přirozeně navazuje na dříve vyvinutý software „BCS labeller“ (Obořil et al., 2013) umožňující přenos významných anatomických bodů z digitálních obrazů těl dojnic ve formě souřadnic do tabulkového procesoru Excel. Nově vyvinutý software uvedené souřadnice v podobě vstupních dat matematicky zpracovává a jako výsledek ukládá hodnoty BCS hodnocených dojnic. Software s názvem „BCS calculator V1“ byl vyvinut výše zmíněnými autory ve spolupráci pracovišť Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o. a Department of Animal and Food Sciences, University of Kentucky za podpory projektu MŠMT č. LH11062 a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. RO1214 ze dne 27. 2. 2014. Software byl vytvořen na platformě tabulkového procesoru Microsoft Excel 2010 s použitím maker a programovacího jazyka Microsoft Visual Basic for Applications 7.0.

Princip a účel

V rámci řešení zmíněného projektu KONTAK II (LH11062) se používá jako jedna ze srovnávacích metod pro určování tělesné kondice (BCS) dojnic z digitálních obrazů metoda vyvinutá a patentovaná autory Bewley et al. (2008) a Peacock et al. (2009). Její princip spočívá v označení a přenesení významných anatomických bodů na digitálním obraze těle zvířete do souřadnicové soustavy. Z těchto bodů se následně vypočítávají velikosti úhlů, které jsou potom součástí regresních vztahů pro vlastní výpočet hodnoty BCS. Označení anatomických bodů na obraze a jejich vyexportování v podobě souřadnic do tabulkového procesoru Excel umožňuje dříve vyvinutý software „BCS labeller“ (Obořil et al., 2013). Nově vyvinutý software „BCS calculator V1“ zajišťuje import souborů s uvedenými souřadnicemi , kontrolu a odsouhlasení importovaných souřadnic a výpočet příslušných úhlů a hodnot BCS.

Využití softwaru

Představený software „BCS calculator V1“ přímo navazuje na dříve vyvinutý software BCS labeller“ a tvoří tak jeho nedílnou součást. Kombinace obou programů umožňuje určit hodnotu BCS u dojnic i nezaškoleným hodnotitelům. Je však třeba poznamenat, že se jedná o verzi 1, která má omezenou přesnost (předpokládaná odchylka vypočítaných hodnot BCS se může blížit 0,5 bodu). Použité regresní vztahy pro výpočet hodnot BCS se zahrnutím nově vyhodnocených dat budou průběžně zpřesňovat.

Software vznikl s podporou projektu MŠMT LH11062 a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. RO1214 ze dne 27. 2. 2014.

Literatura

Bewley, J. M. – Peacock, A. M. – Boyce, R. E. – Roberts, D.J. – Coffey, M. P. – Kenyon, S. J. – Schutz, M. M. (2008): Potential for estimation of body condition scores in dairy cattle from digital images. J. Dairy Sci., 91, s. 3439–3453.

Peacock, A. M. – Bewley, J. M. – Lewis, O. (2009): Method and apparatus for the automatic grading of condition of livestock [patent]. EP 2 027 770 A2. Uděleno 25. 2. 2009. http://www.patent-e.com/pdf/EP2027770.pdf

Obořil, M. – Richter, M. – Křížová, L. – Veselý, A. – Kašparovský, T. – Lochman, J. (2013): BCS labeller (software). https://www.vuchs.cz/main/agrovyzkum/veda-a-vyzkum/software/bcs-labeller

Stažení programu