Metodika hodnocení aplikace digestátu a biouhlem obohaceného digestátu na biologické a chemické půdní vlastnosti

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Látal, O. - Holátko, J. - Bilošová, H. - Hammerschmiedt, T. - Kintl, A. - Malíček, O. - Brtnický, M.

Rok vydání: 2022

ISBN: 978-80-87592-37-3

Popis: Cílem metodiky je všem zájemcům o danou problematiku poskytnout informace, jak aplikací digestátu a biouhlem obohaceného digestátu zlepšit chemicko-biologické parametry orné půdy a tím zachovat či dokonce její zvýšit produkční potenciál.

V letech 2018–2021 byly realizovány poloprovozní pokusy, ve kterých byl hodnocen vliv aplikace digestátu, digestátu s biouhlem a biouhlem obohaceného digestátu na vybrané půdní parametry, výnos jednotlivých plodin a ekonomiku jejich produkce. Přímým efektem aplikace těchto látek je zlepšení výnosu a v dlouhodobějším časovém horizontu i zlepšení zdraví a kvality půd díky vyšší efektivitě při tvorbě půdní organické hmoty s dopadem na diverzitu půdních organismů.

Zpět