Historie

Vymezení působnosti – poslání časopisu

Časopis Výzkum v chovu skotu je určen pro publikaci prací základního ale především aplikovaného výzkumu v oboru chovu skotu a rovněž odborně technických prací. Původní vědecké práce tvoří více než 60 % obsahu. Těžiště vědeckých prací je v oboru šlechtění, kontroly mléčné a masné užitkovosti, genetiky populací a reprodukce v chovu skotu. Další aplikované okruhy odborných témat lze shrnout následovně: pastviny a půda, pratotechnika, sklizeň a konzervace krmiv, výživa a krmení skotu, reprodukce skotu a reprodukční biotechnologie, zdravotní stav skotu, kvalita a zpracování živočišných potravinových surovin (mléko, maso) analytika zemědělských materiálů (půda, voda, vzduch, krmiva, výkaly, moče, mléko, maso), ekonomika chovu skotu, problematika chovu malých přežvýkavců.

Založení časopisu

Časopis Výzkum v chovu skotu byl založen v roce 1958 ve Výzkumném ústavu pro chov skotu Rapotín, aby bylo umožněno publikovat výsledky vědeckých experimentů a studií zmíněného ústavu v oboru chovu skotu. Zpočátku preferované odborné okruhy publikací byly plemenářská práce v chovu skotu s akcentem na rozvoj kontroly mléčné užitkovosti, výživy skotu a technologií (stavby a vnitřní vybavení stájí pro jednotlivé kategorie skotu). Časopis vycházel ve čtyřech svazcích ročně s rozsahem 30 až 45 stran textu a byl distribuován především do plemenářských organizací, zemědělských vysokých škol a do zemědělského školství vůbec. Od počátku je recenzovaným odborným časopisem, což platí pro kapitolu původních vědeckých prací.

Historický vývoj časopisu

Časopis, ačkoliv původně orientovaný přednostně na šlechtění skotu a populační genetiku, později rozšiřoval spektrum publikované odborně vědecké problematiky. Tak byla postupně publikována témata o přípravě a konzervaci krmiv, výživě a krmení kategorií skotu, mléčné a masné užitkovosti stejně jako o ekonomice chovu skotu. Později se objevují i témata o kvalitě, složení a vlastnostech zemědělských materiálů a zejména potravinářských surovin (maso, mléko). Další rozšíření znamenalo posun směrem do oblasti zdravotního stavu skotu. Těžiště publikací, tzn nadpoloviční většina prací, spočívalo ve vědeckých sděleních o výsledcích z výzkumných projektů a úkolů instituce. Vždy však v časopise publikovali i externí vědečtí pracovníci.

Vědecké články měly od počátku ustálenou formu odpovídající obvyklému vědeckému členění práce a publikace. Vědecké práce podléhaly zpočátku vnitřnímu oponentnímu řízení. Tento proces řídila redakční rada (1958 – 1998). Rovněž byly v té době vědecké články fakultativně opatřeny abstrakty v ruském a německém jazyce. Odborné publikace byly zaměřeny na praktické pojetí a řešení chovatelských problémů v chovu skotu, na analýzy historie a vývoje chovu skotu a souvisejících oborů, dále na překlady zahraničních chovatelských zkušeností a také na různé profesní cestovní zprávy ze služebních cest. V období po roce 1989 vyšly dva neúplné ročníky o jednom až dvou číslech za rok (1990 a 1991). Obálka byla za dobu existence časopisu výrazně změněna pouze čtyřikrát a od roku 1992 je dodnes ustálená. Ve zvláštních případech byla vydána zvláštní čísla časopisu (padesátileté výročí Výzkumného ústavu pro chov skotu Rapotín 2001; mezinárodní konference ICBAR 2004).

Složení redakční rady během vývoje doznávalo přirozených změn a zpočátku rada pracovala v ne zcela ustálené sestavě. To je nyní změněno. Z řady hlavních vědeckých redaktorů, kteří řídili vydávání časopisu v jeho historii, lze uvést několik nosných jmen: Ing. Čestmír Höll, CSc., Ing. František Lízal, CSc., Ing. Josef Golda, DrSc. a prof. Ing. Jan Říha, DrSc.

Od devadesátých let disponuje časopis registrací ISSN a byl registrován v CAB Abstracts. Na webových stránkách je stručný obsah prací publikovaných v časopisu uveden od r. 1999.

Současný stav časopisu

Výzkum v chovu skotu / Cattle Research je recenzovaným odborným časopisem. Redakční rada je oficiálně evidována a případně aktualizována. Nadpolovičně je tvořena externími vědeckými pracovníky a odborníky. Recenzní řízení je dokumentováno. Jsou zpracovávána dvě stanoviska recenzentů pro vědeckou práci a tato jsou archivována. Recenzní řízení je nezávislé v tom smyslu, že recenzenti nejsou členy redakce a jsou vždy z jiných pracovišť než autoři nebo spoluautoři konkrétních vědeckých příspěvků.

Více než 60 % obsahu každého svazku jsou původní vědecké práce v obvyklém členění (úvod obsahující literární přehled, cíl práce a případně vědeckou hypotézu; materiál a metody; výsledky a diskuse; závěr) podle pokynů redakční rady pro autory. Vědecké příspěvky jsou publikovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Každá vědecká práce je opatřena abstraktem nebo abstrakty z nichž jeden musí být v anglickém jazyce. Abstrakt obsahuje krátký úvod problému, případně vědeckou hypotézu a cíl práce. Dále krátce hlavní metodické aspekty a stručně hlavní výsledky práce. Rovněž je připojen soubor klíčových slov, tento musí být minimálně v anglickém jazyce. Součástí bývá uvedení projektu výzkumu, který práci podporoval. Zbytek časopisu tvoří odborně-technická sdělení, překlady zahraniční vědecké nebo odborné literatury, odborné cestovní zprávy nebo společenská kronika. Původní práce a práce odborné a ostatní materiály jsou v časopise viditelně odděleny jeho vnitřním uspořádáním. Časopis je vybaven všemi identifikacemi nezbytnými pro provedení citací ve vědecké literatuře. Svazek mívá 35 až 70 stran. Je distribuován do státních zemědělských knihoven, do zemědělských univerzit a škol, podniků služeb v chovu skotu a zemědělských podniků v České republice i zahraničí.

Číslo internacionální registrace sériových publikací pro časopis je ISSN 0139-7265. Na těchto webových stránkách je umístěn text o vzniku, poslání a historii časopisu, základní údaje o vydavateli, složení redakční rady, pokyny pro autory vědeckých příspěvků a obsah všech čísel časopisu od roku 1999.

Časopis je oficiálně od devadesátých let zahrnut v mezinárodní britské vědecké databázi výsledků zemědělského výzkumu CAB Abstracts. Od roku 2007, na vyžádání společnosti Thompson Scientific (dříve ISI), je každé číslo časopisu Výzkum v chovu skotu / Cattle Research pravidelně zasíláno do sídla této společnosti (Philadelphia, USA) pro účel screeningu a hodnocení úrovně časopisu a případné zařazení do některého currentového produktu.

V roce 2012 došlo ke změně vydavatele, kterým je nyní Agrovýzkum Rapotín s.r.o.