Pokyny pro autory

Obecné informace

Časopis Výzkum v chovu skotu / Cattle Research je vědeckým a odborně-technickým bulletinem Agrovýzkumu Rapotín s.r.o. Je určen pro publikaci prací základního ale především aplikovaného výzkumu. Těžiště vědeckých prací je v oboru šlechtění, kontroly mléčné a masné užitkovosti, genetiky populací a reprodukce v chovu skotu. Další aplikované okruhy odborných témat lze shrnout následovně: pastviny a půda, pratotechnika, sklizeň a konzervace krmiv, výživa a krmení skotu, reprodukce skotu a reprodukční biotechnologie, zdravotní stav skotu, kvalita a zpracování živočišných potravinových surovin, analytika zemědělských materiálů, ekonomika chovu skotu, problematika chovu malých přežvýkavců.

Jsou přijímány příspěvky v českém, anglickém a slovenském jazyce, přičemž přednost mají příspěvky v angličtině. Časopis je rozdělen do dvou sekcí – Série A, kde jsou uveřejňovány původní vědecká sdělení (podléhající oponentnímu řízení) a Série B, která obsahuje technická sdělení, zprávy z konferencí či překlady zajímavé zahraniční literatury.

O uveřejnění příspěvku rozhoduje redakční rada. Zohledňují se oponentské posudky, původnost práce, aktuálnost, vědecký i praktický přínos a celková kvalita práce. Za obsah a správnost příspěvku (jak věcnou, tak formální) plně odpovídá autor.

Zasílání článků a recenzní řízení

Rukopis musí být dodán na adresu redakce elektronickou poštou nebo na datovém nosiči (CD/DVD-ROM, flash disk) ve formátu Microsoft Word.

Po přijetí příspěvku se redakční rada vyjádří k přijetí, či nepřijetí příspěvku a jeho publikování v bulletinu. V případě návrhu na zařazení příspěvku do série B (odborná sdělení), resp. neschválení příspěvku k opublikování v bulletinu bude autor obeznámen po termínu nejbližšího zasedání redakční rady. Po přijetí objednávky (viz níže – zpoplatnění článků externích autorů) a schválení článku pro přijetí redakcí je tento zaslán k recenzi dvěma recenzentům.

Autor je povinen vrátit opravený příspěvek do redakce do jednoho týdne po obdržení posudků recenzentů. Je nutné zaslat kompletní článek včetně tabulek, grafů a obrázků a to i v případě minimálních změn. V příloze autor jasně odpoví na všechny závažné připomínky recenzentů. Autor nemusí nutně akceptovat všechny požadavky recenzentů, ale je povinen vysvětlit proč daný požadavek nerespektuje.

Před odesláním článku do tiskárny je autorovi zaslána konečná (zalomená) verze textu k provedení konečných korektur.

Zpoplatnění článků externích autorů

Je v souladu s platným ceníkem vydavatele zpoplatněno publikování článků externích autorů (první autor není zaměstnancem Agrovýzkumu Rapotín s.r.o.) v Sekci A – Původní vědecké práce – sazbou 500,– Kč bez DPH za výslednou tiskovou stranu.

Spolu s každým článkem externího autora musí být zaslána objednávka na uveřejnění příspěvku v bulletinu Výzkum v chovu skotu. Po konečné finalizaci příspěvku bude autorovi zaslána konečná cena za zveřejnění příspěvku, která bude stanovena po zalomení článku pro tisk takto: cena = počet stran × 500,– Kč + DPH, následně bude vystavena a autorovi zaslána faktura. Objednávkový formulář je dostupný ke stažení na webové stránce bulletinu.

Od října 2016 je poplatek za publikování článků externích autorů zrušen!

Adresa redakce:

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Výzkumníků 863, 788 13 Rapotín
Tel.: +420 583 392 117
E-mail: redakce [at] vuchs.cz

Na adresu redakce je také nutné zaslat vlastnoručně podepsané prohlášení autora, že práce je původní a nebyla publikována. Je akceptováno i naskenované prohlášení zaslané e-mailem. Ve stejném formuláři se požaduje také uvedení identifikace spoluautorů – jejich jména, příjmení, akademických a vědeckých titulů, včetně názvu a adresy pracoviště.

Autorské výtisky

Po uveřejnění příspěvku obdrží autor (včetně spoluautorů) elektronickou verzi kompletního bulletinu Výzkum v chovu skotu ve formátu pdf.


Formální úprava příspěvku

Původní vědecká sdělení musí mít tyto části: název příspěvku, abstrakt, klíčová slova, úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuse, závěr a reference (přehled literatury). Dále pak příjmení a jména autora (autorů), název pracoviště, adresu pro korespondenci a grant (číslo a název poskytovatele), za jehož podpory práce vznikla.

Název příspěvku

Při zachování maximální stručnosti má charakterizovat výstižně obsah práce. Uvádí se v českém a anglickém jazyce.

Abstrakt

Musí obsahovat podstatné údaje o metodickém přístupu k řešení problému, výstižný popis výsledků, jejich statistickou významnost, stručné a jednoznačné závěry, které z nich autoři vyvozují. V abstraktu se neuvádí žádná diskuse výsledků ani citace literatury. Rozsah maximálně 400 slov. Uvádí se v českém a anglickém jazyce.

Klíčová slova

Musí co nejlépe vystihovat studovaný problém, neopakují podstatná jména uvedená v názvu práce. Uvádí se v českém a anglickém jazyce.

Úvod

Musí obsahovat informace o cíli práce a současném stavu výzkumu v dané oblasti. Také musí obsahovat literární reference, které dokládají stav poznatků, ze kterých autoři vycházejí, nikoliv všechny uveřejněné publikace. Citace musí souhlasit s údaji uvedenými v seznamu literatury.

Materiál a metodika

Musí poskytnout jasný popis použitých strojů a zařízení, chemikálií, diagnostických souprav apod., a způsob jejich použití. Dále popis zvířat či rostlin (definice druhu a počtu, rozdělení do pokusných skupin, způsob ustájení/pěstování, krmení a ošetřování, odběr a uchovávání vzorků). Popis použité metody (nebo citace práce, kde je popis uveden včetně popisu případných modifikací) a způsob hodnocení výsledků (popis statistických modelů, použitý software).

Výsledky

Dosažené výsledky musí být přehledně zpracovány a prezentovány v grafech nebo tabulkách. Statistické vyhodnocení musí být logicky zdůvodněno a mít dokonalé zpracování. Výsledky musí obsahovat údaje, které umožní jejich ověření. Statisticky významné rozdíly musí být v tabulkách a grafech jednoznačně vyznačeny.

Diskuze

V diskusi musí být výsledky všestranně zhodnoceny a konfrontovány s dosud známými poznatky tak, aby bylo zřejmé, co je zcela novým poznatkem, v čem se liší (nebo shodují) s dosud publikovanými výsledky.

Výsledky a diskuse mohou tvořit jednu souhrnnou část.

Závěr

Musí být stručný a jasný, zřetelně definovat nové poznatky, nejdůležitější výsledky, jejich vědecký i praktický přínos a doporučení pro další směřování výzkumu.

Reference (přehled citovaných prací)

Seznam musí obsahovat všechny práce, citované v textu. Jednotlivé prameny se uvádějí v abecedním pořadí dle příjmení autora. Uvádí se pouze ty prameny, které mají přímou souvislost s danou tematikou a na které se autoři v textu odvolávají. Doporučuje se uvádět citace pouze z recenzovaných periodik.


Technická úprava příspěvku

Text

Text příspěvku se přijímá v elektronické podobě ve formátu Microsoft Word. Nesmí obsahovat žádné speciální formátování (nadpisy, odstavce, dělení slov atd.), avšak v textu by mělo být jasně vyznačeno oddělení jednotlivých sekcí (úvod, materiál a metodika apod.) Doporučuje se použít „standardní“ nastavení – tj. písmo Times New Roman, velikost 12, formát strany A4. Tabulky, grafy a obrázky se obvykle umisťují na závěr příspěvku, je však možné v textu označit požadované umístění.

Grafy, obrázky

Grafy a obrázky se doporučuje zasílat jako samostatné soubory. Grafy mohou být dodány jako obrázek nebo ve formátu Microsoft Excel (v tomto případě včetně zdrojových dat). Grafy by měly být maximálně přehledné a srozumitelné, z tohoto důvodu se nedoporučují úpravy typu 3D graf, mřížka, či stínování. Formát obrázků není striktně stanoven – je vhodné použít obvyklý formát typu jpg, tiff, eps aj. Rozlišení by mělo být vhodné pro tisk (300 DPI). Obrázky a grafy je možno zasílat i barevné, autor však musí vzít ohled na skutečnost, že tisk bude proveden černobíle, respektive ve stupních šedi.