Cattle Research 1/2015

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
2 Effect of extruded rapeseed cake and extruded full-fat soybean in cows’ diet on casein fractions and amino acid profile of milk

Vliv extrudovaných řepkových pokrutin a extrudované plnotučné sóji v krmné dávce dojnic na obsah kaseinových frakcí a aminokyselin v mléce

Křížová, L. – Richter, M. – Vespalcová M. – Pavlok, S. – Veselý, A.

[E]

11 Vliv rozdílné frekvence sečí na floristické složení trvalého travního porostu po ukončení dlouhodobé pastvy skotu

Impact of different cutting frequency on floristic composition of permanent grassland after cessation of the long-term cattle grazing

Štýbnarová, M. – Mičová, P. – Hakl, J.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
19 Řízení reprodukčního procesu ve stádech masného skotu s využitím přirozené plemenitby

Louda, F. – Bezdíček, J.

[C]

Current information

Page Title / Author
30 Exkurze VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem na pracovišti Agrovýzkumu Rapotín s.r.o. v Pohořelicích

Veselý, A. – Křížová, L. – Hadrová, S.

[C]

32 Exkurze VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotní Třebíč na pracovišti Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o. v Pohořelicích

Křížová, L. – Richter, M. – Pavlok, S.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
34 Cestovní zpráva z mezinárodního symposia „The 4th FOODSEG Symposium and International Brokerage Event“ Řím, Itálie, 23. – 24. dubna 2015

Křížová, L. – Hulová I.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 1
Year: 2015
Volume: LVII
Number: 207

Back