Stipendijní programy

Společnost VÚCHS Rapotín, s.r.o. se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou a podle potřeby se také podílí na realizaci experimentů v rámci řešení výzkumných projektů.

Od 1.9.2017 nabízíme žákům/studentům odborných učilišť a středních škol v oborech zemědělských, a v rámci jiných škol žákům/studentům vzdělávajících se v oborech Opravář zemědělských strojů, Zootechnik, Agronom a Automechanik finanční podporu ve formě stipendia.

Cílem tohoto programu je získání praktických dovedností, odborného vzdělávání žáka/studenta a garance pracovního místa v naší společnosti po úspěšném zakončení studia.

Výhody stipendia:

 • pravidelná finanční podpora žáka/studenta,
 • výhodné podmínky a jasná pravidla – částka, délka podpory,
 • individuální přístup ke každému z žáků/studentů,
 • záruka odborné praxe v rámci studia,
 • jistota budoucího zaměstnání.

Základní a prospěchové stipendium

Základní měsíční stipendium ve výši Prospěchové stipendium ve výši
1. ročník 3 000 Kč 1 000 Kč
2. ročník 3 500 Kč 1 500 Kč
3. a 4. ročník 4 000 Kč 2 000 Kč

Podmínky pro vyplacení základního stipendia:

 • potvrzení o studiu,
 • vyplnění přihlášky (ke stažení níže),
 • podpis dohody o stipendiu,
 • žák/student v daném roce nesmí mít neomluvenou absenci, omlouvání absence musí být v souladu se školským zákonem,
 • žák/student v daném školním roce nesmí mít kázeňská opatření, v případech hodných zvláštního zřetele rozhodne zástupce firmy.

Výše základního měsíčního stipendia se bude vyplácet po dobu školního roku, nevyplácí se v době prázdnin a po dobu přerušení studia.

Podmínky pro vyplácení prospěchového stipendia:

 • dosažení prospěchového průměru z odborných předmětů musí být hodnoceno nejvýše známkou 2,0 a v rámci odborného výcviku nesmí být žák/student hodnocen hůře než známkou výborný,
 • podmínkou pro vyplacení prospěchového stipendia je splnění podmínek pro poskytování základního stipendia.

Prospěchové stipendium se bude vyplácet jednorázově na konci školního roku.

Každý žák/student je také povinen vykonat během studia:

 • povinnou praxi ve společnosti VÚCHS Rapotín, s.r.o. stanovenu učebními osnovami, pokud nebude dohodnuto jinak,
 • brigádu v průběhu letních prázdnin ve společnosti VÚCHS Rapotín, s.r.o. minimálně v délce 15-ti pracovních dnů – v rámci této brigády bude žákovi/studentovi vyplacena mzda dle vykonávané práce.

Dále poskytneme žákovi/studentovi:

 • vždy na začátku školního roku: pracovní oděv a pracovní obuv,
 • během praxe ve firmě: ochranné pomůcky a příspěvek na stravu ve stejné výši jako u kmenových zaměstnanců.

Přihlášky a informace

S přihláškami do stipendijního programu, či případnými dotazy, se obracejte na personální oddělení společnosti.

Renáta Sládková
Tel.: 583 392 247
E-mail: renata.sladkova [at] vuchs.cz