Historie

V roce 1951 byla v Rapotíně založena Státní pokusná stanice chovatelsko-pastevnická a Státní výzkumná stanice zemědělská. Do ústavu se včlenily dvě výzkumné stanice, zřízené v poválečné době v Rapotíně a podléhající brněnským výzkumným ústavům. Byla to Státní pokusná stanice chovatelsko-pastevecká a Státní výzkumná stanice zemědělská.

Na počátku období převzal ústav hospodářství o výměře 214,14 ha a současně s ním i stádo 54 krav převážně hřbíneckého rázu.

Z prvních záměrů se podařilo nejdříve vybudovat pokusnou pastvinu a zahájit na ní provoz (1954). Rozběhly se práce spojené s regenerací hřbíneckého skotu. V dalším období let 1959 až 1970 se ústavu dařilo řešit další výzkumné úkoly a to v mnohem širším pojetí ve spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti.

Mimořádně významnou organizační změnou bylo rozhodnutí ministra zemědělství a výživy začlenit ústav od 1.7.1976 jako samostatnou jednotku do VHJ Státní plemenářské podniky Praha. Tato skutečnost měla pozitivní vliv na úroveň řešení vědeckých úkolů a na nezbytné materiálně technické a investiční vybavení ústavu.

Po roce 1989 byl ústav ministerstvem zemědělství vyčleněn a ustaven jako samostatný státní podnik. Od 1.9.1995 je privátní firmou s názvem Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.