O projektu

Základní informace

Název projektu: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj ve společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014647

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 5. 2023

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Flášarová

Dotační titul: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II v prioritní ose 2

Číslo výzvy: 02_18_054


Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.


Specifické cíle projektu

Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“.

Konkretizace:

 1. Realizace dílčích fází vedoucích k získání a udržení mezinárodního ocenění „HR Award“.

Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace.

Konkretizace:

 1. revize etického kodexu a kariérního řádu výzkumné organizace;
 2. podpora vzdělávání v oblasti rovnovážného profesního rozvoje výzkumných pracovníků/pracovnic;
 3. školení a rozšiřování znalostí a dovedností v oblasti genderové rovnosti;
 4. školení a rozšiřování znalostí a dovedností řídících a dalších relevantních pracovníků zabezpečujících specializované oblasti činností;
 5. personální zajištění interní grantové podpory;
 6. podpora mentoringových programů pro začínající výzkumné pracovníky;
 7. personální zajištění koordinace mentoringových programů;

Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace.

Konkretizace:

 1. vytvoření a implementace Strategie hodnocení výzkumných pracovníků a výzkumné organizace jako celku;
 2. implementace Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+ vč. souvisejícího vzdělávání relevantních pracovníků;
 3. vzdělávání v oblasti hodnocení výzkumné organizace, sebehodnocení.

Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Konkretizace:

 1. vytvoření a implementace Strategie mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji;
 2. rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se výzkumem;
 3. podpora publikačních aktivit v cizím jazyce;
 4. účast výzkumných pracovníků na významných zahraničních akcích a konferencích, na kterých bude docházet k prezentaci vědeckých výsledků a vědecké infrastruktury, vytváření sítě strategických partnerů a rozvoj spolupráce s dalšími institucemi v zahraničí (veletrhy);

Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií.

Konkretizace:

 1. vytvoření a implementace Strategie pro rozvoj mezisektorové spolupráce, revize a aktualizace strategického dokumentu týkajícího se nakládání s duševním vlastnictvím a pro transfer znalostí z výzkumného prostředí do praxe;
 2. rozvoj odborného a administrativního zázemí pro podporu mezisektorové spolupráce;
 3. vyškolení odborníků v oblasti duševního vlastnictví; vzdělávání pracovníků týmu transferu technologií;
 4. realizace mezisektorových setkání.

Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím.

Konkretizace:

 1. vytvoření a implementace Strategie otevřeného přístupu k výsledkům a vědeckým informacím;
 2. odborná školení vedoucích a výzkumných pracovníků v oblasti open access;
 3. školení zodpovědných pracovníků v oblasti otevřeného přístupu k vědeckým informacím.

Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

Konkretizace:

 1. vytvoření a implementace strategie pro popularizaci činností a výsledků;
 2. rozvoj lidských zdrojů pro popularizaci;
 3. tvorba a pilotáž nových populárně naučných programů, které slouží k propagaci VaV;
 4. dovybavení expozic, které slouží k popularizaci VaV.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumné organizace Agrovýzkum Rapotín s.r.o. V rámci projektových aktivit se výzkumná organizace zaměří zejména na rozvoj vnitřního prostředí, zlepšení strategického řízení ve všech svých činnostech, zejména pak v oblasti lidských zdrojů, mezinárodní a mezisektorové spolupráce, otevřeného přístupu k vědeckým informacím a popularizace, zavedení systému vnitřního hodnocení a vytyčení jasných výzkumných priorit instituce.

Jedním z cílů projektu je nastavení strategického řízení výzkumné organice prostřednictvím realizace dílčích fází vedoucích k získání a udržení mezinárodního ocenění „HR Award“.


Klíčové aktivity

KA 01: Řízení projektu

KA 02: Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění "HR Award"

KA 03: Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace

KA 04: Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace

KA 05: Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace

KA 06: Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií

KA 07: Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím

KA 08: Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje


Monitorovací indikátory

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků 171
Počet podpořených administrativních a technických pracovníků 77
Celkový počet účastníků 28
Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích 11
Počet uspořádaných jednorázových akcí 12
Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících 1
Počet výzkumných organizací s modernizovaným systémem strategického řízení 1
Počet podpořených spoluprací 2

Projekt Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj ve společnosti Agrovýzkum Rapotín s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.