CCTV

Informační text o provozování kamerového systému se záznamem v prostorách společnosti VÚCHS Rapotín, s.r.o.

Společnost VÚCHS Rapotín, s.r.o., IČO: 25370596, se sídlem Výzkumníků 863, 788 13 Rapotín, jakožto správce osobních údajů („správce“) provozuje ve svých prostorech kamerový systém se záznamem. Tento dokument popisuje zásady ochrany osobních údajů při provozování takového systému. Provoz kamerového systému v prostorách správce probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Každý prostor, který je monitorován kamerových systémem se záznamem, je na viditelném místě označen informací, že probíhá snímání prostoru kamerovým systémem se záznamem, včetně označení správce a poskytnutí dalších nejpodstatnějších informací. Tyto tzv. první vrstvy odkazují na tento informační text, který poskytuje další potřebné informace o zpracování osobních údajů.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů pomocí kamerového systému se záznamem

Účelem instalace kamerového systému se záznamem a uchování záznamů je ochrana majetku správce před poškozením a krádeží a dále ochrana života a zdraví zaměstnanců správce, jakož i dodavatelů a odběratelů správce, včetně všech ostatních osob, které se v prostorách správce mohou pohybovat. Záznam kamerového systému může byt využit pouze k naplnění těchto účelů a v případě jejich ohrožení nebo v rámci naplnění veřejného zájmu.

Právním základem zpracování je oprávněný zájem správce dle čl. 6. odst. 1. písm. f) GDPR. Správce provedl test oprávněných zájmů, v rámci kterého bylo vyhodnoceno, že zájem správce na zpracování převažuje nad zájmy subjektů údajů na ochraně osobních údajů.

Rozsah zpracovaných údajů

V rámci monitorování prostor dochází ke zpracování podoby a dále záznamu o jednání a chování osob v monitorovaných prostorech. Monitoring však neumožňuje identifikaci osob pomocí pokročilých technologií (např. Face ID) nebo hodnocení biometrických prvků.

Doba uchování záznamu

Doba zpracování osobních údajů je nastavena tak, aby odpovídala zamýšlenému účelu zpracování a dalším zásadám GDPR. Záznamy jsou uchovávány maximálně po dobu 14 dnů. Po uplynutí této doby dochází k automatickému vymazání záznamů.

Ochrana záznamů s osobními údaji

Snímací zařízení, přenosové cesty a datové nosiče, na nichž jsou uloženy záznamy, jsou chráněny před jejich zničením, změnou či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním. Zařízení pro zpracování záznamu je umístěno v prostorách správce nebo jeho zpracovatele (vždy v rámci území EHP) a přístup k němu má vždy pouze pověřená osoba. Jiné osoby mají k systému umožněn přístup pouze v přítomnosti oprávněných osob. Přístup do prostor se záznamovým zařízením je omezen zámky, elektronickým zabezpečovacím systémem a další ochrannými postupy.

Předávání údajů

Kamerové záznamy mohou být předány pouze ze zákonných důvodů orgánům činným v trestním řízení, správním a jiným veřejným orgánům, popř. jiným zainteresovaným subjektům (např. pojišťovnám). Záznamy mohou být rovněž předány třetí osobě, která na předání prokáže oprávněný zájem v případě, že by daný záznam měl sloužit k šetření trestných činů nebo jiných deliktů nebo k obraně jejích dotčených práv.

Záznamy jsou sdíleny se zpracovateli správce, kteří zajišťují technické zabezpečení zpracování.

Automatizované zpracování

V rámci provozování kamerového systému se záznamem nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů nebo profilování subjektů údajů.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na adrese Výzkumníků 863, 788 13 Rapotín, Česká republika, případně na e-mailu gdpr@vuchs.cz.

Práva subjektu osobních údajů a jejich uplatnění

V souladu se zpracováním osobních údajů podle platné právní úpravy pro vás plynou následující relevantní práva:

 • právo na přístup k osobním údajům – můžete zjistit, zda, za jakým účelem a v jaké podobě jsou zpracovávány vaše osobní údaje, nicméně v případě opakované žádosti může dojít k situaci, kdy budeme za další kopii požadovat poplatek;
 • právo na opravu nepravdivých osobních údajů – pokud zjistíte, že vaše osobní údaje, jež zpracováváme, jsou nepřesné nebo nepravdivé, tak máte právo požadovat opravu takových osobních údajů;
 • právo na výmaz – pokud se rozhodnete pro vymazání Vašich osobních údajů z evidence, tak k vymazání dojde pokud:
  1. vaše osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
  2. vznesete námitku proti zpracování a neexistuje oprávněný důvod pro další zpracování,
  3. bude výmaz založen na zákonné povinnosti,
  4. je zpracování protiprávní;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – pokud nechcete vaše osobní údaje vymazat, ale chcete pouze dočasně omezit zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů – pokud si budete sami přát, aby naše společnost poskytla vaše osobní údaje jiným správcům, přičemž tomu nebudou bránit zákonné nebo jiné vážné překážky, tak vám bude vyhověno;
 • právo vznést námitku – můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud budete mít podezření, že zpracování probíhá v rozporu se zákonem nebo vás jinak omezuje;
 • právo podat stížnost – kdykoliv se můžete se stížností nebo jiným podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.