Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu

Projekt programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM, reg. č. LTI17006

 

Uskutečněné aktivity

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB    

Přípravná fáze projektu

V rámci přípravné fáze byla vypracována a po dohodě s partnery i podána projektová žádost a uzavřeny smlouvy s partnery ke vzájemné spolupráci. Projektová žádost byla následně posouzena hodnotící komisí a úspěšně prošla výběrovým řízením.

 

První fáze projektu

Druh výsledku RIVAgrovýzkumAgritec MENDELUVSUOVUB ZVCelkem
O – informační seminář1
Seminář k výzvám SC2 a SC5 programu Horizon 2020-12/17
1
Polní dny-6/17
1
MendelAgro-6/17; Informační seminář k avizované výzvě VISEGRAD FUND-6/17
1
Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu-7/17
1
Mezinárodní spolupráce-pravidla, návrhy a realizace-12/17
1
Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu-6/17
6
O – cestovní zprávy2
Itálie-4/17, Rakousko -5/17, Irsko-9/17, Belgie -11/17
2
Srbsko-5/17; Bělorusko-6/17; Srbsko-9/17
2
Rakousko-10/17; Rakousko-12/17
1
Norsko-4-17; Velká Británie-12/17
1
Francie-7/17
1
Maďarsko-3/17; Lotyšsko-3/17; Německo-6/17; Litva-9/17
9
O – propagační publikace1
Support for czech participation of the agrarian sector research organisations in the international research
1
O – odborné sdělení1
„Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu“, Výzkum v chovu skotu (č.4, 2017)
1

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

 • Rapotín, 13. 11. 2018: workshop "Psaní projektu H2020 se zaměřením na SC2 a SC5" pořádaný s podporou MŠMT v rámci projektů LTI17006 (Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu) a LTI18020 (CZERA 3).
 • Belgie (Brusel), 25. – 26. 6. 2018: „Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 2 calls for proposals of 2019“ a „BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event“
 • Belgie (Brusel), 1. – 4. 5. 2018: „Agriresearch conference – Innovating for the future of farming and rural communities“
 • informační seminář – „Seminář k výzvám SC2 a SC5 programu Horizon 2020“, 6. 12. 2017, velký sál Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
 • cestovní zprávy – podpořené cesty z projektu byly hned čtyři a jejich účastníci uveřejnili své cestovní zprávy do bulletinu v průběhu roku 2017
  • Itálie, 2. – 5. 4. 2017;
  • „17. Gumpensteiner Lysimetertagung“ – Rakousko, 9. – 10. 5. 2017;
  • „Konference evropské platformy pro zemědělský výzkum EURAGRI“ – Irsko, 25. – 26. 9. 2017;
  • „H2020 SC2: potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika“ – Belgie, 14. – 17. 11. 2017
 • propagační publikace – publikace „Support for czech participation of the agrarian sector research organisations in the international research“
 • odborné sdělení – v čísle 4/2017 Výzkumu v chovu skotu vyšel článek o projektu s názvem „Podpora české účasti výzkumných  organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu“

Zemědělský výzkum Troubsko

 • informační seminář –„Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu“, 12. 6. 2017
 • cestovní zprávy
  • Maďarsko, 1. – 2. 3. 2017;
  • Lotyšsko, 20. – 22. 3. 2017;
  • Německo, 6. – 10. 6. 2017;
  • „Konference EUCARPIA - Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics“ – Litva, 10. – 15. 9. 2017

Agritec Plant Research s.r.o.

 • informační seminář – „Polní dny“ – 28. a 29. 6. 2017
 • cestovní zprávy
  • „NOVOSADSKI SAJAM“ - Srbsko, 13. – 18. 5. 2017;
  • „BELAGRO 2017“ – Bělorusko, 6. – 10. 6. 2017;
  • „Advances in Grain Legume Cultivation and Use, translating legume research into end-user reality“ - Srbsko, 27. – 28. 9. 2017

Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně

 • informační seminář –„MendelAgro“ – 8. 6. 2017; „Informační seminář k avizované výzvě VISEGRAD FUND“ – 23. 6. 2017
 • cestovní zprávy
  • „AKTION Česká republika-Rakousko“ – Rakousko, 27. 9. – 2. 10.2017;
  • „ERC Proposal Reading Days“ – Rakousko, 1. 12. 2017 (zpráva z cesty).

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

 • informační seminář –„Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu“ – 10. 7. 2017
 • cestovní zprávy
  • International Association for Plant Biotechnology Congress (Dublin, Irsko), 19. – 25. 8. 2018
  • „Seminář k ukončení projektu Norských fondů“ – Tromso (Norsko), 23. – 28. 4. 2017;
  • „Financial management of H2020: additional locations for H2020 trainings“ – Velká Británie, 13. – 15. 12. 2017

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

 • informační seminář – „Mezinárodní spolupráce – pravidla, návrhy a realizace“, 12. 12. 2017
 • cestovní zprávy
  • „20th Triennial Conference EAPR“ – Francie, 9. – 14. 7. 2017

 

Zprávy z cest a seminářů

workshop „Psaní projektu H2020 se zaměřením na SC2 a SC5“ (Rapotín), 13. 11. 2018

prezentace

International Association for Plant Biotechnology Congress (Dublin, Irsko), 19. – 25. 8. 2018

Aktivní účast na konferenci International Association for Plant Biotechnology Congress.

cestovní zpráva

„Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 2 calls for proposals of 2019“ a „BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event“, Belgie (Brusel), 25. – 26. 6. 2018

Během semináře jsme získali informace a pokyny důležité pro zpracování návrhu projektu v rámci zveřejněných výzev pro rok 2019. Všechny získané poznatky a zkušenosti budou využity při podávání projektu do rámcového programu Horizon 2020.

cestovní zpráva

„Agriresearch conference – Innovating for the future of farming and rural communities“, Belgie (Brusel), 1. – 4. 5. 2018

Konference se účastnilo přes 500 výzkumníků, farmářů, zástupců venkovských komunit, průmyslu, poradců, „policy-makers“ EU i členských států. EU prosazuje dlouhodobý strategický přístup k výzkumu a inovacím v zemědělství (koncepční materiál byl publikován v roce 2016), k čemuž přispívají jednak aktivity Horizon 2020, Společná zemědělská politika a EIP-AGRI. Na konferenci byly prezentovány a diskutovány informace o výzkumných a inovačních aktivitách v oblasti zemědělství a rozvoje venkovských oblastí EU. Byly představeny strategie a zájmy EU v této oblasti po roce 2020 v souvislosti s blížícím se závěrem programu Horizon 2020 (work programme na období 2018–2020), účastníci byli informování o aktuálním stavu přípravy budoucích „EU policies“. Konference také poskytla mnoho příležitostí k navazování kontaktů.

cestovní zpráva

Financial management of H2020: additional locations for H2020 trainings, Londýn, 13. – 15. 12. 2017

V termínu 13. až 15. 12. 2017 se uskuteční zahraniční služební cesta do Londýna na seminář Financial management of H2020: additional locations for H2020 trainings. Vyjela Ing. Lenka Vondráčková.

Mezinárodní spolupráce – pravidla, návrhy a realizace, Havlíčkův Brod, 12. 12. 2017

Přednášející Ing. Kasal, Ing Čížek a Ing. Čepl seznámili přítomné se strategií VÚB účasti v mezinárodních projektech. Referovali o zahraničních cestách, které se uskutečnily v roce 2017 a o výsledcích jednání s potencionálními partnery společných projektů VaV. Ing. Čížek informoval o závěrech a doporučeních, které získal na odborném semináři k výzvám SC2 a SC5 programu Horizon 2020, který se konal ve středu 6. 12. 2017 v Rapotíně.

fotogalerie

Seminář k výzvám SC2 a SC5 programu Horizon 2020, Rapotín, 6. 12. 2017

Na semináři byly prezentovány informace k výzvám „SC2: Potraviny, zemědělství, vodní hospodářství a bioekonomika“ a „SC5: Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů a surovin“ v programu H2020.

prezentace ke stažení, fotogalerie

INTERREG V-A RAKOUSKO–ČR, Rakousko, 27. 9. – 2. 10. 2017

Prezentace projektu I-I a jednání o spolupráci v rámci avizované výzvy INTERREG V-A RAKOUSKO–ČR a přípravy nového programu spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou pro programové období 2014–2020 v IFA Tulln (pracoviště BOKU Wien) a firma Romer Labs Diagnostic GmbH se sídlem v Tullnu, Rakousko.

Účastníci prezentovali projekt I-I skupině vědeckých pracovníků IFA Tulln a zástupcům společnosti Romer Labs Diagnostics GmbH. Zároveň se zájmem sledovali prezentace obou zahraničních pracovišť, věnované zejména jejich výzkumné práci a excelentním výsledkům. Proběhly diskuze o navázání projektové spolupráce v oblastech monitoringu kvality krmiv a potravin a krmivářských a potravinových surovin. Zástupci všech organizací započali diskuze věnované přípravě semináře s workshopem na téma „Alergeny v potravinách a jejich diagnostika“, který by proběhl pod záštitou Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v závěru roku 2018.

Dalším cílem jednání bylo seznámení se s infrastrukturou pracovišť a jejich významnými mezinárodními projekty. Zástupce společnosti Romer Labs pro Českou republiku nabídl laboratoři Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF MENDELU) nejnovější ukázkové diagnostické testy mykotoxinů a potravních alergenů.

Všichni zúčastnění se shodli, že mají dostatečný potenciál pro zapojování se do společných výzkumných projektů a budou intenzivně sledovat připravované relevantní projektové výzvy.

Použité materiály: prezentace AF MENDELU a prezentace projektu I-I

zpráva z cesty

Vilnius, Litva, 10. – 15. 9. 2017

Cílem cesty bude vedle účasti na konferenci EUCARPIA „Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics“, především jednání o spolupráci při přípravě budoucích mezinárodních projektů. Předmětem jednání bylo i současné zapojení do programu Horizont 2020. Reprezentoval RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

20th Triennial Conference EAPR, Paris, 10. – 14. 7. 2017

Konferenci organizoval ARVALIS (Institut du végétal, obdoba našeho VÚRV, v.v.i. https://www.english.arvalisinstitutduvegetal.fr), jehož specialista na mechanizaci a skladování brambor Michel Martin byl prezidentem EAPR. Zúčastnilo se jí 448 účastníků z 51 zemí, přičemž asi třetina byla ze zemí mimo EU 28. Z Česka se účastnilo 5 pracovníků VÚB, kteří na konferenci prezentovali v rámci 18 tematických okruhů pět posterů.

V pondělí 10. 7. se konalo plenární jednání, odpoledne pokračovalo paralelní jednání v sekcích Resistance genetics, Emerging bacterial diseases, Ecophysiology, Mechanisms of plant-pathogen interactions, Genetic control, Emerging insect pests, Climate change a Sprouting management-part 1.

V úterý 11. 7. pokračovalo plenární jednání a paralelní jednání v sekcích Genetics resources, Integrated pest management (IPM), Post harvest and marketing a Nutrient and soil fertility. Odpoledne probíhaly paralelně workshopy Seed potatoes challenges, Biocontrol and biostimulants for the potato crop (CIP/EAPR) a Research-industry partnership for the benefit of the potato sector (CIP/EAPR).

Na středu 12. 7. organizátoři konference připravili sedm paralelních odborných exkurzí, zástupci VÚB se zúčastnili exkurze NO 7 Centre Beauce/ Ile-de-France. V rámci ní navštívili experimentální centrum ARVALIS v Boigneville, kde jim byl představen projekt Digifarm a pokusy s konvenčními a biologickými přípravky proti plísni bramboru. Dále pokračovali do městečka Volves a zde navštívili firmu Parmentine (skladování a balení brambor).

Ve čtvrtek 13. 7. bylo na programu plenární jednání od 10:30 pak paralelní jednání v sekcích Genomic selection, New breeding technologies (NBT)-part 1, Pest diversity and ecology, Nitrogen management, PVY-diversity and epidemiology. Po obědě pokračovalo paralelní jednání v sekcích New breeding technologies (NBT)-part 2, Diploids, Epidemiology and climate change, Agronomy a Utilisation.

V pátek 14. 7. od 9:00 bylo paralelní jednání v sekcích Seed production, Biocontrol, Sprouting management-part 2 a Nutrition. Od 10:50

Zástupci VÚB jednali v rámci projektu Inter Inform LTI17006 s představiteli výzkumných organizací a univerzit z Německa, Holandska, Francie a Turecka o možnostech budoucí spolupráce.

zpráva z cesty

Seminář o projektu, Holovousy, 10. 7. 2017

Dne 10. 7. 2017 se v jednacím sále VŠÚO Holovousy s.r.o. uskutečnil seminář pro výzkumné pracovníky VŠÚO na téma Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu. Informaci předali Ing. F. Paprštein, CSc. a Ing. J. Sedlák, Ph.D. Účastníci semináře byli seznámeni s cílem programu, s možností mezinárodní spolupráce, vyhlašování veřejných soutěží v oblasti vědy, výzkumu a inovací, o možnostech financování projektu a o sestavování řešitelských týmů. Dále byli naznačeny možnosti uplatnění výsledků, relevantní okruhy uživatelů a předpokládané dlouhodobé přínosy projektu.

Informační seminář VISEGRAD FUND, 23. 6. 2017

Dne 23. 6. 2017 proběhl na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně informační seminář, věnovaný aktuální výzvě VISEGRAD FUND. Cílem semináře bylo seznámit případné žadatele projektů VISEGRAD Grants s podmínkami financování vědecko-výzkumné spolupráce, stáží, výměnných pobytů a vzdělávacích aktivit. Termín odevzdání projektových žádostí je 1. 9. 2017

fotogalerie

Seminář o projektu, Troubsko, 12. 6. 2017

V rámci semináře konaného dne 12.6.2017 v zasedací místnosti Zemědělského výzkumu, spol. s r. o. se jeho účastníci seznámili s projektem „Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu“. Byly prezentovány cíle projektu, doba řešení, účastníci projektu, rozpočet a financování projektu. Dále byly prezentovány webové stránky projektu. Posluchači byli seznámeni s plánovanými služebními cestami do zahraničí, které budou financovány z prostředků tohoto projektu. Byla diskutována příprava a distribuce propagačních materiálů. V rámci semináře se posluchači dozvěděli o možnostech mezinárodní spolupráce, navazování kontaktů se zahraničními pracovišti. Nedílnou součástí bylo i seznámení se s pravidly pro účtování nákladů na tento projekt, včetně prezentace vzorového formuláře cestovní zprávy. Na závěr semináře byly zodpovězeny dotazy posluchačů.

fotogalerie, tisková zpráva

Polní den MendelAgro 2017, 8. 6. 2017

Dne 8. června 2017 se Ing. Veselý Aleš zúčastnil jako reprezentant výzkumného konsorcia akce Polní dny MendelAgro 2017. Během tohoto jednoho dne si zájemci mohli prohlédnout desítky polních pokusů s různým zaměřením v mnoha plodinách a také sortiment ovocných druhů pěstovaných na ŠZP Žabčice stejně tak, jako shlédnout prezentace výsledků výzkumu vzdělávacích i soukromých firem mnoha zemědělských zaměření, mezi nimiž se prezentoval i Agrovýzkum Rapotín s.r.o. Akce tedy byla ideální platformou pro efektivní transfer poznatků z výzkumu do praxe.

fotogalerie

Bonn, Německo, 6. – 10. 6. 2017

Cílem cesty bylo prezentovat na workshopu „Private/public partnership for using of genetic resources in breeding“, organizovaném ECPGR, pracoviště, možnosti a způsoby využívání genetických zdrojů, aktivně se zúčastnit mnohostranných i bilaterálních jednání k zapojení do mezinárodní spolupráce. Odcestovali Ing. Daniela Knotová, Ph.D. a Ing. Veronika Slabá.

Seminář při ukončení projektu Norských fondů, Norsko, 23. – 28. 4. 2017

V termínu 23.4 až 28.4. 2017 došlo v tomsko v Norsku k setkání VŠÚO Holovousy s.r.o. a partnerů v rámci semináře při ukončení projektu Norských fondů a projednání nových výzev pro projekt LTI 17006. S norskými partnery byla diskutována možnost podání návazného mezinárodního projektu v rámci programu Horizon 2020. Mezi hlavní oblasti společného zájmu patří problematika kryoprezervace vegetativně množených plodin. Dále je zájem spolupracovat v oblasti molekulární analýzy genomu a studiu reakce zemědělských plodin na globální změny klimatu. Zájem byl i o téma in situ konzervace.

zpráva z cesty

Koordinační schůzka partnerů, 11. 4. 2017, Rapotín

V úterý 11. dubna 2017 proběhla v Rapotíně první koordinační schůzka se všemi partnery. Byly zde diskutovány jak záležitosti týkající se projektu jako celku, tak i bližší milníky pro rok 2017. Partneři si vyjasnili své současné situace a nastavili pak ideální individuální plnění plánu pro každého z nich (zahrnující mj. složení projektových týmů, možnosti absolvování školení, možnosti zahraničních výjezdů, možnosti pořádání seminářů a workshopů, možnosti publikování materiálů apod.). Byly stanoveny postupné kroky, jichž je třeba dosáhnout, a debata se dotkla také neprojektových, avšak stále oborových a tudíž nezanedbatelných, témat.

fotogalerie

Prezentace na akci MZe a MZV pro uplatnění českých subjektů jako dodavatelů služeb a zboží pro organizace systému OSN, Řím, Itálie, 2. – 5. 4. 2017

Účastníci se seznámili se systémem výběru dodavatelů pro organizace v rámci OSN a s nabídkovým portálem UNGM. Prezentovali výzkumnou organizaci Agrovýzkum Rapotín s.r.o. přítomným zástupcům organizací FAO, WFP a IFAD, nabídli možnost výzkumných a vývojových, školicích, poradenských a analytických činností. S pracovníky FAO byla projednána možnost zapojení se do existující expertní sítě poskytující poradenství v oblasti zemědělství a životního prostředí. Možnosti spolupráce byly konzultovány se zástupci jednotlivých organizací formou B2B. Další konzultace proběhly s pracovníky Czech Trade Promotion Agency, MZe a MZV ČR, kteří akci spolupořádali. S přítomnými zástupci českých výzkumných a vzdělávacích organizací (JČU, ÚHÚL, Geotest) si vyměnili zkušenosti z mezinárodní spolupráce ve VaV.

Riga, Lotyšsko, 20. – 22. 3. 2017

Cílem cesty bylo na mnohostranném jednání, které bylo součástí semináři k projektu „SKILLS+“ prezentovat pracoviště, navázat kontakty a navrhnout témata pro přípravu mezinárodních projektů. V rámci semináře byla přednesena prezentace „Farmer’s Portal and Integrated Plant Protection Portal“. Vyjel Ing. Antonín Kintl.

Karcag, Maďarsko, 1. – 2. 3. 2017

Zástupce společnosti Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko prezentoval na jednání s maďarskými partnery témata a možnosti potenciální mezinárodní spolupráce. Byly představeny řešené projekty a byly diskutovány možnosti mezinárodní projektové spolupráce. Primární zaměření spolupráce by bylo na problematiku biostimulace ve výživě rostlin a dopadu na půdní vlastnosti, střídání plodin s podporou biostimulátorů. Reprezentovala Ing. Ivana Šindelková.

Cesty člena týmu z MENDELu R. Cerkala v průběhu roku 2017

 • Konference:
  • 9th International Congress "Flour-Bread '17" and the 11th Croatian Congress of Cereal Technologists "Brašno-Kruh '17”. Opatija, Croatia, from the 25th to 27th October 2017. http://www.ptfos.unios.hr/flour-bread/
  • Gordon Research Conference on Mycotoxins & Phycotoxins (Understanding the Exposure and Global Health Risks Associated with Naturally Occurring Environmental Biotoxins in a Rapidly Changing World). June 18-23, 2017, Stonehill College, Easton, MA, United States. http://www.grc.org/programs.aspx?id=14794
  • VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", Jahorina, 5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina. http://www.agrosym.rs.ba/agrosym_download/agrosym_jahorina/First_Announcement_2017.pdf
 • Další zahraniční cesty:
  • Týdenní návštěva na Universität für Bodenkultur Wien (Interuniversitäres Department für Agrarbiotechnologie, IFA-Tulln, Analytikzentrum, Konrad Lorenz Strasse 20, A-3430 Tulln, Austria).
  • Týdenní návštěva Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco.

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
MŠMT