Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu

Projekt programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM, reg. č. LTI17006

 

O projektu

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB    

O projektu

Program:

Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE

Podprogram:

INTER-INFORM

Název projektu:

Název projektu: Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu

Registrační číslo projektu:

LTI17006

Doba realizace:

1. 2. 2017 – 31. 12. 2020

Celkové způsobilé výdaje projektu:

10 000 000 Kč

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce:

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Partneři projektu:


Popis projektu:


Konsorcium šesti českých výzkumných organizací agrárního sektoru bude vybaveno prostředky pro účast v mezinárodních programech výzkumu a vývoje prostřednictvím informační sítě, poskytující organizační, poradenské, propagační a další podpůrné služby pro partnery projektu a další zájemce z řad výzkumných i veřejných institucí, vysokých škol, podniků i odborné veřejnosti. Tato síť zajistí transfer informací v rámci České republiky i v ERA a podporu profesní mobility zahraničních a českých vědecko-výzkumných pracovníků.

Cíle projektu:


  • vznik a činnost podpůrné koordinační kanceláře pro podávání projektů,
  • aktivní podpora výzkumných pracovníků při přípravě a realizaci projektů mezinárodní spolupráce v zemědělství v programu Horizon 2020 (společenské výzvy Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika a Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny) a v dalších bilaterálních programech mezinárodního výzkumu a vývoje (Inter-Action, Inter-Cost, Norské fondy apod.), účast v mezinárodních konsorciích a jejich řízení,
  • vyhledávání, sdílení a poskytování informací o možnostech mezinárodní spolupráce, o vyhlášení veřejných soutěží v oblasti vědy, výzkumu a inovací, o možnostech financování projektů a sestavování řešitelských týmů,
  • zajištění informací ze souvisejících oblastí, tj. ochrany duševního vlastnictví v rámci mezinárodních konsorcií, problematika smluv a pracovně právních vztahů v mezinárodním výzkumném prostředí, ekonomické a finanční řízení projektů,
  • prezentace a propagace výzkumné činnosti členů konsorcia a vyhledávání partnerů a uživatelů výsledků v zahraničí,
  • podpora mezinárodních kontaktů VaV zaměstnanců pro navázání spolupráce a tvorbu projektových týmů (cesty na zahraniční VaV pracoviště, setkání s potenciálními projektovými partnery organizovaná styčnými kancelářemi pro VVI, účast na informačních dnech, konzultace se zástupci centrálních evropských institucí, relevantními úředníky Evropské komise atd.),
  • aktivity pro podporu kontaktů s nevýzkumnými partnery a přenos výsledků mezinárodních projektů do praxe (workshopy, semináře, publikace pro odbornou veřejnost, prezentace na webových stránkách, postery na mezinárodních konferencích).

 

Přínosy projektu    
Absolvovaná odborná školení počet 24
Uspořádané informační semináře počet 24
Vydané propagační publikace počet 2
Uskutečněné zahraniční cesty počet 36
Uspořádané workshopy počet 12
Publikovaná odborná sdělení počet 6
Podané návrhy mezinárodních projektů počet 12

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
MŠMT