Výzkum v chovu skotu 4/2010

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Comparison of the cutting parts portions of carcasses in beef and combined cattle

Srovnání podílu bourárenských částí jatečně upraveného těla u masných plemen a Českého strakatého skotu

Bezdíček, J. – Říha, J. – Šubrt, J. – Vacátko, E.

[E]

11 Vyhodnocení obsahu tuku v hovězím mase na principu měření infračerveného spektra

Evaluation of the fat content in beef by infrared spectroscopy

Dufek, A. – Homola, M. – Dračková, E. – Šarovská, L. – Hanuš, O.

[A]

17 Vliv různých podílů šrotů vybraných obilovin v krmné dávce skotu na celkový počet bachorových nálevníků, zastoupení čeledi Isotrichidae a vybraných bachorových parametrů

Influence of different rates of chosen cereal grains in feeding rations on total number of rumen protozoa, Isotrichidae family and chosen rumen parameters of cattle

Látal, O. – Pozdíšek, J.

[A]

25 Examination of the number of CL as the predictor of the amount of recovered embryos and embryo quality in cattle

Zhodnocení počtu žlutých tělísek jako prediktoru získaného množství embryí a jejich kvality u skotu

Hegedüšová, Z. – Dufek, A. – Šarovská, L. – Slezáková, M. – Holásek, R.

[E]

30 Milk urea concentration as a predictor of reproductive performance in dairy cows?

Močovina v mléce jako ukazatel reprodukčních funkcí u dojnic?

Kubešová, M. – Zink, V. – Štípková, M.

[E]

42 Dobrovolný příjem sušiny siláže z trvalých travních porostů s rozdílným způsobem obhospodařování sklizených v roce 2008 u jalovic

Voluntary dry matter intake of silage from permanent grasslands with different management harvested in year 2008 in heifers

Látal, O. – Pozdíšek, J.

[A]

52 Stanovenie kmeňov E.coli schopných produkcie putrescínu a kadaverínu s pomocou metód PCR

PCR identification of the E.coli strains competent for production of putrescine and cadaverine

Manga, I. – Vyletělová, M.

[A]

59 Vliv vybraných faktorů na dojivost, základní složení a vlastnosti mléka východofríských ovcí

Effect of chosen factors on milk yield, basic composition and properties of milk of East Friesian sheep

Pokorná, M. – Kuchtík, J. – Filipčík, R.

[A]

68 Vliv nutriční hodnoty kukuřičných hybridů CELIO 250 a CELIVE na dobrovolný příjem sušiny u dojnic

Influence of nutrition value of maize varieties CELIO 250 and CELIVE on voluntary dry matter intake in dairy cows

Látal, O. – Pozdíšek, J. – Jambor, V. – Vosynková, B.

[A]

76 Variabilita celkového obsahu N a hydroxyprolinu v hovězím mase po dobu jeho zrání a v závislosti na základních chovatelských faktorech

The variability of the total N and hydroxyproline content in beef during its ageing and the dependency on the basic breeding factors

Šubrt, J. – Bjelka, M. – Filipčík, R. – Bezdíček, J. – Dračková, E. – Říha, J.

[A]

85 Vybrané faktory ve vztahu ke kvalitě hovězího masa

Selected factors in the relation to the beef quality

Voříšková, J. – Dufek, A. – Hanusová, L. – Šubrt, J. – Homola, M.

[A]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
98 Botanická expedice na Balkán

Karabcová, H. – Krhovjáková, J.

[C]

102 Zpráva o společné konferenci pěti zootechnických společností severoamerického kontinentu – JAM 2010, Denver

Dufek, A.

[C]

103 Zpráva o průběhu 56. ICoMSTu

Dufek, A.

[C]

104 23rd General Meeting of the European Grassland Federation – „Grassland in a changing world”

Štýbnarová, M. – Pozdíšek, J.

[C]

107 8. Mezinárodní Sympózium o reprodukci přežvýkavců

Makarevič, A. – Hegedüšová, Z.

[C]

110 26. vědecká konference AETE (10. – 11. 9. 2010), Kuopio, Finsko

Kubovičová, E. – Makarevič, A.

[C]

113 14. výroční konference společnosti ESDAR

Hegedüšová, Z. – Louda, F. – Kubovičová, E.

[C]

115 Power of Microbes in Industry and Environment 2010

Manga, I. – Látal, O. – Banykó, J.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 4
Rok vydání: 2010
Ročník: LII
Svazek: 192

Zpět