Výzkum v chovu skotu 3/2008

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 The comparison of growth ability of Aberdeen Angus and Hereford bulls in rearing house

Porovnání růstové schopnosti býků aberdeen angus a hereford v odchovně

Ježková, A. – Stádník, L. – Kolářský, F. – Louda, F. – Štolc, L.

[E]

10 The differences of selected indicators of raw milk composition and properties between small ruminants and cows in the Czech Republic

Rozdíly vybraných ukazatelů složení a vlastností syrového mléka mezi malými přežvýkavci a kravami v České republice

Genčurová, V. – Hanuš, O. – Hulová, I. – Vyletělová, M. – Jedelská, R.

[E]

20 Influence of grassland management by grazing on organic matter digestibility and other parameters of forage quality

Vliv pastevního využití trvalých travních porostů na stravitelnost organické hmoty a další parametry kvality píce

Štýbnarová, M. – Pozdíšek, J. – Krhovjáková, J. – Látal, O.

[E]

27 The changes of MLLT area and muscling of shoulder, back and rump in bulls and heifers of Blonde d´Aquitaine cattle and their crossbreds during rearing period

Změny plochy MLLT a osvalení plece, hřbetu a kýty u býků a jalovic plemene Blonde d´Aquitaine a jejich kříženců v průběhu období odchovu

Stádník, L. – Ježková, A. – Louda F. – Dvořáková J. – Štolc, L.

[E]

35 The comparison of relationships between milk indicators in different species of ruminants in the Czech Republic

Srovnání vztahů mezi mléčnými ukazateli různých druhů přežvýkavců v České republice

Hanuš, O. – Genčurová, V. – Vyletělová, M. – Landová, H. – Jedelská, R. – Kopecký, J.

[E]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
45 Rozdíl v plemenných hodnotách zevnějšku býků masných plemen v inseminaci a v přirozené plemenitbě

Bezdíček, J. – Dufek, A. – Bjelka, M.

[C]

54 Vývoj nové součásti systému kontroly mléčné užitkovosti, tzv. superkontroly

Development of new part of milk recording system, so called supervision.

Hering P. – Hanuš O. – Jedelská R. – Králíček T. – Kopecký J.

[A]

Aktuální informace

Strana Název článku / autor
66 Nástroj pro konzistentní vyjádření kvality syrového mléka IS QL – Oceňování mléka

Hanuš O. et al., řešitelé projektu QF 4003

[C]

67 Nový nástroj pro relativní kontrolu kvality výsledků stanovení počtu somatických buněk (PSB) v mléce prostřednictvím výkonnostního testování analytické způsobilosti– SomaRing

Hanuš O. et al., řešitelé projektů MSM 2678846201 a INGO LA 244

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
68 54th International Congress of Meat Science and Technology

Dufek, A.

[C]

71 XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology

Vyletělová, M.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 3
Rok vydání: 2008
Ročník: L
Svazek: 183

Zpět