Výzkum v chovu skotu 1/2011

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
3 Vývoj počtu somatických buněk mléka u dojnic s klinickou a subklinickou mastitidou dojených dojícími roboty

Development of somatic cell count in dairy cows with clinical and subclinical mastitis with using automatic milking robots

Dohnal, J. – Frelich, J. – Hanuš, O. – Tonka, T.

[A]

10 Tvorba a vývoj kalibračního modelu pro nepřímé stanovení volných mastných kyselin mléčného tuku a metody přípravy referenčních vzorků

Creation and development of the calibration model for the indirect determination of the milk fat free fatty acids and the method of a reference sample preparation

Genčurová, V. – Hanuš, O. – Jedelská, R. – Kopecký, J.

[A]

21 Odhad složení mléka ze vzorků odebraných v rámci kontroly užitkovosti z ranního a večerního výdojku při trojím denním dojení s pevným intervalem

Milk composition estimation according to samples which were obtained during morning and evening at triple milking a day with fixed interval in the framework of milk recording

Hanuš, O. – Hering, P. – Chládek, G. – Roubal, P. – Dufek, A. – Jedelská, R. – Heřman, F.

[A]

31 Vliv různého způsobu využití travních porostů na půdní vlastnosti

Soil Properties under Grassland as Influenced by different practice of exploitation

Karabcová, H. – Pospíšilová, L.

[A]

38 Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce 2009

Costs, producer prices and profitability of milk production in 2009

Kopeček, P.

[A]

52 Srovnání nefelometricky a tradičně stanovené koagulace proteinů syrového kravského mléka jako technologické vlastnosti

Comparison of cow raw milk protein coagulation described using nephelometry and traditional procedure as technological property

Sojková, K. – Hanuš, O. – Dufek, A. – Kopecký, J. – Jedelská, R.

[A]

60 Rozšíření spektra při centrální kalibraci a výkonnostním testování analytické způsobilosti prostřednictvím Národní referenční laboratoře pro syrové mléko Rapotín

Spectrum enlargement at central calibration and proficiency testing by National reference laboratory for raw milk in Rapotín

Hanuš, O. – Genčurová, V. – Landová, H. – Jedelská, R. – Kopecký, J. – Dolinková, A.

[A]

Společenská kronika

Strana Název článku / autor
72 Rozloučení s panem Ing. Jiří Zaoralem, CSc.

[C]

Aktuální informace

Strana Název článku / autor
73 Oznámení o zpoplatnění příspěvků externích autorů

[C]

74 Recenze odborné publikace: Václav Jakubec, Jiří Bezdíček, František Louda „SELEKCE – INBRÍDING – HYBRIDIZACE“

[C]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
76 61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production

Kuchtík, J.

[C]

77 14. „Geologicko – půdoznalecko – botanická terénní exkurze“ – Račkova dolina, ve dnech 14. – 17. října 2010

Krhovjáková, J. – Heczko, J.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2011
Ročník: LIII
Svazek: 193

Zpět