Výzkum v chovu skotu 1/2009

Série A – Původní vědecká sdělení

Strana Název článku / autor
2 Analysis of milk urea and milk citrate content during the postpartal period and their impact on reproduction in dairy cows

Analýza obsahu močoviny a kyseliny citrónové v mléce během poporodního období a jejich vliv na reprodukci u dojených krav

Kubešová, M. – Fajmon T. – Frelich, J. – Trávníček, J. – Maršálek, M.

[E]

14 Effect of ram’s breeds and ages on quantitative and qualitative traits of their sperm

Vliv plemene a věku beranů na kvantitativní a kvalitativní znaky jejich spermatu

Štolc, L. – Ježková, A. – Stádník, L. – Louda, F.

[E]

22 Sledování životních projevů ovcí a krav při společné pastvě

Observation of living exhibition of sheep and cattle at the common pasture

Hegedüšová, Z. – Bjelka, M. – Slezáková, M. – Kubica, J.

[A]

32 Výsledky NRL-SM v internacionálním testování analytické způsobilosti referenčních metod pro základní složení syrového kravského mléka

Results of NRL-RM in international proficiency testing of reference methods for basic composition of raw cow milk.

Hanuš, O. – Kopecký, J. – Jedelská, R. – Štolc, L. – Genčurová, V. – Sojková, K. – Dolinková, A.

[A]

39 Pastva ovcí a její vliv na vývoj botanického složení, živinového složení píce a půdních parametrů

The sheep grazing and its influence to evolution of botanic composition, nutrient composition of forage and soil parameters

Otrhálková, P. – Svozilová, M. – Karabcová, H. – Ržonca, J.

[A]

Série B – Odborná sdělení

Strana Název článku / autor
49 Dopad profesního vzdělávání v oboru chovu skotu – výrobní zemědělská praxe a potravinářské biotechnologické úpravy pro zvýraznění pozitivních zdravotních vlivů mléka a mléčných výrobků

The impact of professional education on area of cattle keeping – agricultural production practice and food biotechnological modifications for support of positive health impacts of milk and milk products

Hanuš, O. – Říha, J. – Suchá, S. – Kopecký, J. – Koza, M. – Jedelská, R.

[A]

63 GRADIM 0.1 – betaverze systému implementujícícho algoritmus pro grafické vyhodnocování výsledků složení a kvality bazénových vzorků mléka

GRADIM 0.1 – a betaversion of system for implementation of algorithms for graphical evaluation of results about bulk milk sample composition and quality.

Říha, J. – Hanuš, O.

[A]

Zprávy z cest

Strana Název článku / autor
68 Mezinárodní symposium mikrobiologické ekologie

Vyletělová, M.

[C]

[A] – Česky (anglický abstrakt)
[E] – Anglicky (český abstrakt)
[C] – Pouze v češtině

Číslo: 1
Rok vydání: 2009
Ročník: LI
Svazek: 185

Zpět