Cattle research 4/2017

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
2 Vybrané faktory působící na hmotnost jehňat ve 100 dnech věku u plemene texel

The influence of selected factors on the 100-day weight of lambs in texel breed

Strnad, L. – Vejčík, A. – Maršálek, M.

[A]

8 Živinový a hygienický stav vybraných pastevních ploch Mohelenské hadcové stepi. 1. Půdy pod trvalým travním porostem – Předběžné výsledky.

Nutritional and hygienic status of selected pasture areas of the Mohelno serpentine steppe. 1. The soils under permanent grassland – Preliminary results

Fiala, K. – Landová, H. – Mrázková-Štýbnarová, M. – Veselý, P.

[A]

19 Srovnání obsahu půdního oxidovatelného uhlíku a kvality humusu u dvou lokalit v rozdílných nadmořských výškách

Comparison of content of soil oxidizable carbon and humus quality in two localities at different altitude

Mrázková, M. – Hradilová, M. – Landová, H.

[A]

33 Výživná hodnota luskovino-obilních směsek z maloparcelových pokusů

Nutrive value of legume-cereals intercrops

Pozdíšek, J. – Huňady, I.

[A]

Series B – Technical papers

Page Title / Author
41 Zlepšení ekonomiky a efektivity výroby prasečího hnoje s využitím aktivátorů biologické transformace organické hmoty statkových hnojiv

Látal, O. – Pozdíšek, J. – Kopeček, P.

[C]

45 Výsledky hodnocení pokusu s využitím aktivátorů biologické transformace a pomocných půdních látek na zlepšení fyzikálních vlastností půd na vybrané lokalitě v letech 2014 až 2017

Látal, O. – Novák, P.

[C]

Current information

Page Title / Author
50 Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu

Matyášová, L.

[C]

Conferences reports

Page Title / Author
55 Zpráva z pracovní cesty do Norského institutu pro výzkum vody (NIVA)

Holátko, J.

[C]

58 Konference EURAGRI 2017

Krejčová, H.

[C]

60 8th International Scientific Conference „Rural Development 2017“

Látal, O.

[C]

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 4
Year: 2017
Volume: LIX
Number: 218

Back