Cattle Research 3/2020

Series A – Original scientific papers

Page Title / Author
3 Výživná hodnota luskovino-obilních směsek z maloparcelových pokusů za roky 2015 až 2019

Nutritional value of legume-cereal mixtures from small-plot experiments in the years 2015 to 2019

Pozdíšek, J. – Huňady, I.

[A]

Series A – Review

Page Title / Author
17 Polychlorované bifenyly

Polychlorinated biphenyls

Zábrodská, B. – Nekvapil, J.

[A]

36 The effect of selected bioactive compounds on methane production in ruminants: a review

Vliv vybraných bioaktivních látek na produkci metanu u~přežvýkavců

Hadrová, S. – Malyugina, S.

[E]

 

Series B – Technical papers

Page Title / Author
46 Is magnesium deficiency the cause of neurodegeneration in animals and humans? 3rd part; Alzheimer’s disease and magnesium – parasympathetic dysfunction

Hlásný, J.

[E]

60 Význam síry ve výživě masného skotu

Černohous, M. – Malyugina, S.

[C]

64 Kůrovcová kalamita a biodiverzita

Bartoš, J.

[A]

Professional Events Information

Page Title / Author
70 Senzorické hodnocení masa býků plemene galloway a kříženců masných plemen

Nekvapil, J. – Zábrodská, B.

[C]

Advertisement

Page Title / Author
72 Reklamní sdělení

[A] – Czech (English abstract)
[E] – English (Czech abstract)
[C] – Czech only

Issue: 3
Year: 2020
Volume: LXII
Number: 229

Back