Výzkum v chovu skotu 4/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Pedochemická charakteristika půd typických pastevních lokalit Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. II. Obsah potenciálně rizikových prvků a mikroživin Pedochemical evaluation of soils, characterizing the pastoral localities of the National Nature Reserve Mohelno Serpentine Steppe. II. The content of potentially risk elements and micronutrients Fiala, K. – Landová, […]

Výzkum v chovu skotu 3/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 The effect of minor mycotoxin enniatin B on in vitro ruminal organic matter digestibility of total mixed ration (TMR) Vliv minoritního mykotoxinu enniatinu B na in vitro ruminální stravitelnost organické hmoty celkové směsné krmné dávky (TMR) Křížová, L. – Stoklasová, V. – Dvořáková, M. – Málek, A. – […]

Výzkum v chovu skotu 2/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Změny fyzikálních vlastností půdy při obnovené pastvě skotu na lokalitě Švýcárna Changes in physical properties of soil under renewed cattle grazing at Švýcárna site Mrázková, M. – Hanáková Bečvářová, P. – Bilošová, H. – Látal, O. [A] 11 Obrazová analýza masa u býků-kříženců plemene wagyu z extenzivního chovu […]

Výzkum v chovu skotu 1/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Stanovení železa v hnoji – srovnání vybraných metod rozkladu vzorků hnoje (HCl/HNO3; HNO3/H2O2) Determination of Iron in Manure – Comparison of Digestion/Dissolution Methods (HCl/HNO3; HNO3/H2O2) Landová, H. – Látal, O. – Veselý, A. – Pozdíšek, J. – Mičová, P. [A] 13 Hodnocení kvality povrchových vod na horských lokalitách […]