Výzkum v chovu skotu 2/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Použití informací o exteriéru při odhadu plemenných hodnot pro výskyt klinické mastitidy u holštýnského skotu v ČR Type traits in the estimation of breeding values for the incidence of clinical mastitis in Holstein cattle in the Czech Republic Zavadilová, L. – Kašná, E. – Krupová, Z. – Štípková, […]

Výzkum v chovu skotu 1/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Kvalita porostů při obnovené pastvě skotu v NPR Praděd Grassland quality upon renewed cattle grazing in the Praděd National Nature Reserve Mrázková, M. – Landová, H. [A] 17 Vztah celkového množství železa a obsahu spalitelných látek v hnoji skotu jako kontrolní parametr kontaminace hnoje železem z vnějšího prostředí […]

Výzkum v chovu skotu 4/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Pedochemická charakteristika půd typických pastevních lokalit Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. II. Obsah potenciálně rizikových prvků a mikroživin Pedochemical evaluation of soils, characterizing the pastoral localities of the National Nature Reserve Mohelno Serpentine Steppe. II. The content of potentially risk elements and micronutrients Fiala, K. – Landová, […]

Výzkum v chovu skotu 3/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 The effect of minor mycotoxin enniatin B on in vitro ruminal organic matter digestibility of total mixed ration (TMR) Vliv minoritního mykotoxinu enniatinu B na in vitro ruminální stravitelnost organické hmoty celkové směsné krmné dávky (TMR) Křížová, L. – Stoklasová, V. – Dvořáková, M. – Málek, A. – […]

Výzkum v chovu skotu 2/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Změny fyzikálních vlastností půdy při obnovené pastvě skotu na lokalitě Švýcárna Changes in physical properties of soil under renewed cattle grazing at Švýcárna site Mrázková, M. – Hanáková Bečvářová, P. – Bilošová, H. – Látal, O. [A] 11 Obrazová analýza masa u býků-kříženců plemene wagyu z extenzivního chovu […]

Výzkum v chovu skotu 1/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Stanovení železa v hnoji – srovnání vybraných metod rozkladu vzorků hnoje (HCl/HNO3; HNO3/H2O2) Determination of Iron in Manure – Comparison of Digestion/Dissolution Methods (HCl/HNO3; HNO3/H2O2) Landová, H. – Látal, O. – Veselý, A. – Pozdíšek, J. – Mičová, P. [A] 13 Hodnocení kvality povrchových vod na horských lokalitách […]

Výzkum v chovu skotu 4/2018

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Floristické složení a půdní vlastnosti travních společenstev na Mohelenské hadcové stepi 20 let po znovuzavedení pastvy ovcí Floristic composition and soil characteristics of grass communities in the Mohelno Serpentinite Steppe 20 years after reintroduction of sheep grazing Mrázková, M. – Dufek, A. – Veselý, P. – Čáp, J. […]

Výzkum v chovu skotu 3/2018

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vliv aplikace aktivátorů biologické transformace organické hmoty a statkových hnojiv na vybrané fyzikální vlastnosti půdy Influence of Application of Activators of Biological Transformation of Organic Matter and Farm Manure on Selected Physical Properties of Soil Novák, V. – Šařec, P. – Novák, P. – Látal, O. [A] 9 […]

Výzkum v chovu skotu 2/2018

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Vztah klinické mastitidy, nemocí paznehtů a exteriéru u dojnic holštýnského skotu Genetic relationship between clinical mastitis, claw disorders and exterior traits in Holstein cattle Zavadilová, L. – Kašná, E. – Fleischer, P. – Krupa, E. – Štípková, M. – Krejčová, M. [A] 13 Kvalita masa býků-kříženců plemene wagyu […]

Výzkum v chovu skotu 1/2018

Šedesát let časopisu Výzkum v chovu skotu Strana Název článku / autor 2 Šedesát let časopisu Výzkum v chovu skotu Bezdíček, J. – Louda, F. – Pozdíšek, J. [C] Série B – Odborná sdělení Strana Název článku / autor 6 Průtoková cytometrie a hodnocení kvality spermií Flow cytometry in sperm quality assessment Grieblová, A. [A] 13 Úrodnost půd v závislosti […]