Výzkum v chovu skotu 1/2021

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv lupiny úzkolisté (Lupinus angustifolius) na fyzikálně-chemické parametry masa plemene galloway a kříženců masných plemen PDF Effect of feeding Galloway bulls and crossbreds a diet supplemented with Lupinus angustifolius seeds on physico-chemical parameters of meat Nekvapil, J. – Zábrodská, B. – Chovancová, T. – Faltusová, A. – Bartoňková, […]

Výzkum v chovu skotu 4/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Vliv aplikace biologicky transformovaného hnoje a doplňkových půdních látek na změnu fyzikálních vlastností půdy Influence of a combination of biologically transformed manure application and soil additives for the soil physical properties change Novák, V. – Šařec, P. – Křížová, K. – Látal, O. – Novák, P. – Šařec, […]

Výzkum v chovu skotu 3/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Výživná hodnota luskovino-obilních směsek z maloparcelových pokusů za roky 2015 až 2019 Nutritional value of legume-cereal mixtures from small-plot experiments in the years 2015 to 2019 Pozdíšek, J. – Huňady, I. [A] Série A – Review Strana Název článku / autor 17 Polychlorované bifenyly Polychlorinated biphenyls Zábrodská, B. […]

Výzkum v chovu skotu 2/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Použití informací o exteriéru při odhadu plemenných hodnot pro výskyt klinické mastitidy u holštýnského skotu v ČR Type traits in the estimation of breeding values for the incidence of clinical mastitis in Holstein cattle in the Czech Republic Zavadilová, L. – Kašná, E. – Krupová, Z. – Štípková, […]

Výzkum v chovu skotu 1/2020

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Kvalita porostů při obnovené pastvě skotu v NPR Praděd Grassland quality upon renewed cattle grazing in the Praděd National Nature Reserve Mrázková, M. – Landová, H. [A] 17 Vztah celkového množství železa a obsahu spalitelných látek v hnoji skotu jako kontrolní parametr kontaminace hnoje železem z vnějšího prostředí […]

Výzkum v chovu skotu 4/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 Pedochemická charakteristika půd typických pastevních lokalit Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. II. Obsah potenciálně rizikových prvků a mikroživin Pedochemical evaluation of soils, characterizing the pastoral localities of the National Nature Reserve Mohelno Serpentine Steppe. II. The content of potentially risk elements and micronutrients Fiala, K. – Landová, […]

Výzkum v chovu skotu 3/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 3 The effect of minor mycotoxin enniatin B on in vitro ruminal organic matter digestibility of total mixed ration (TMR) Vliv minoritního mykotoxinu enniatinu B na in vitro ruminální stravitelnost organické hmoty celkové směsné krmné dávky (TMR) Křížová, L. – Stoklasová, V. – Dvořáková, M. – Málek, A. – […]

Výzkum v chovu skotu 2/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Změny fyzikálních vlastností půdy při obnovené pastvě skotu na lokalitě Švýcárna Changes in physical properties of soil under renewed cattle grazing at Švýcárna site Mrázková, M. – Hanáková Bečvářová, P. – Bilošová, H. – Látal, O. [A] 11 Obrazová analýza masa u býků-kříženců plemene wagyu z extenzivního chovu […]

Výzkum v chovu skotu 1/2019

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Stanovení železa v hnoji – srovnání vybraných metod rozkladu vzorků hnoje (HCl/HNO3; HNO3/H2O2) Determination of Iron in Manure – Comparison of Digestion/Dissolution Methods (HCl/HNO3; HNO3/H2O2) Landová, H. – Látal, O. – Veselý, A. – Pozdíšek, J. – Mičová, P. [A] 13 Hodnocení kvality povrchových vod na horských lokalitách […]

Výzkum v chovu skotu 4/2018

Série A – Původní vědecká sdělení Strana Název článku / autor 2 Floristické složení a půdní vlastnosti travních společenstev na Mohelenské hadcové stepi 20 let po znovuzavedení pastvy ovcí Floristic composition and soil characteristics of grass communities in the Mohelno Serpentinite Steppe 20 years after reintroduction of sheep grazing Mrázková, M. – Dufek, A. – Veselý, P. – Čáp, J. […]