Hodnocení obnovené pastvy skotu a ovcí, jako prostředku k údržbě chráněných biotopů v NPR Praděd

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Mrázková, M. - Bilošová, H. - Holec, J. - Tyšer, L. - Kolářová, M. - Látal, O. - Pozdíšek, J. - Fiala, K.

Rok vydání: 2020

ISBN: 978-80-87592-32-8

Popis: V metodice jsou shrnuty metodické podklady z výzkumu vlivu obnovené pastvy v NPR Praděd na základní půdní parametry, floristické složení, kvalitu pastevních porostů a kvalitu povrchových vod. Dále jsou uvedeny metody z pozorování chování zvířat při obnovené pastvě. Samostatná kapitola se věnuje doporučením při uplatňování pastvy ve specifických podmínkách chráněných biotopů. Certifikovaná metodika najde uplatnění v ochranářské a/nebo zemědělské praxi a také na středních či vysokých školách jako studijní materiál.

Zpět