Extrakce mastných kyselin z masných vzorků do pevné fáze s následnou chromatografickou analýzou a statistickým vyhodnocením

Typ publikace: Certifikovaná metodika

Autoři: Navrátil, L. - Hulová, I. - Ranganathan, Y. - Macák, J.

Rok vydání: 2014

ISBN: 978-80-87592-21-2

Popis: Cílem této metodiky je předložit odborné i laické veřejnosti efektivní a časově nenáročný analytický postup ke stanovení obsahu mastných kyselin z hovězího masa. Tento postup se skládá z:

  1. vhodné extrakce mastných kyselin masných vzorků do pevné fáze,
  2. získání finální matrice,
  3. vlastní analýzy na plynovém chromatografu,
  4. a  statistického porovnání profilů mastných kyselin v hovězím mase.

Hovězí maso může mít různý původ a charakter (rozdílná pastva, rozdílná plemena, stejné plemeno porovnávané z různých geografických oblastí, apod.). Zvolený statistický způsob vyhodnocení data je schopen porovnat různé soubory naměřených dat (profily mastných kyselin) a určit významné statistické rozdíly ve složení těchto profilů mastných kyselin.

Zpět