Publikace

vlajka-cz.png, 849B     vlajka-uk.png, 1,3kB     vlajka-de.png, 154B

Přehled vydaných publikací

RokNázevDruh
2019Stanovení stravitelnosti NDV in vitro s využitím zařízení ANCOM DAISY II Incubatorcertifikovaná metodika
2018Vybrané obrazové výsledky stavu mramorování masa kříženců plemene wagyu pod vlivem různých hladin věku a pohlavíaudiovizuální tvorba
2015Intenzifikační faktory plodnosti skotusborník
2014Reintenzifikace travních porostů – základ výroby kvalitní píce pro živočišnou výrobu a vsázku do BPSsborník
2014Hodnocení BCS u dojnicsborník
2014BCS u dojnic v souvislostechodborná publikace
2013Stanovení vlivu krystalizace a metabolických indikátorů cervikálního hlenu na přežitelnost spermií u skotucertifikovaná metodika
2013Optimalizace podmínek izolace a stanovení aminokyselin v bílkovinných frakcích kravského mlékacertifikovaná metodika
2013Metodický přístup k hodnocení ekonomiky chovu skotu mléčného a kombinovaného užitkového typucertifikovaná metodika
2012Šlechtění a management genetických zdrojů zvířatodborná publikace
2012Stanovení bakteriálního markeru kyseliny 2,6-diaminopimelové na automatickém analyzátoru aminokyselin AAA 400certifikovaná metodika
2012Obhospodařování trvalých travních porostů z aspektu pokryvnosti pampelišky sekce Ruderalia (Taraxacum sect. Ruderalia)certifikovaná metodika
2012Aktualizace metody stanovení obsahu NDF v krmivechcertifikovaná metodika
2012Metodický přístup k hodnocení ekonomiky výroby jatečného skotu mléčného a kombinovaného užitkového typucertifikovaná metodika
2011Alternativní stanovení vlákniny (CF, NDF a ADF) na zařízení Fibertec Systém 2023 a 2021certifikovaná metodika
2011Efektivní kalibrace techniky MIR-FT pro měření močoviny v mléčných laboratořích na bázi referenčních hodnot výkonnostních testůcertifikovaná metodika
2011Hodnocení potřeby aminokyselin u dojnic dle systému NRC 2011certifikovaná metodika
2011Identifikace a kvantifikace kmenů S. aureus ve vzorcích mléka s využitím metody real-time PCRcertifikovaná metodika
2011Korektury výsledků složení mléka z ranního a večerního nádoje pro predikci celodenního výsledku v kontrole užitkovosti v různých systémech frekvence a délky intervalů dojenícertifikovaná metodika
2011Mechy a lišejníky jako biomonitory jodu v životním prostředícertifikovaná metodika
2011Metodický přístup k hodnocení ekonomiky výroby mlékacertifikovaná metodika
2011Metody konzervace a hodnocení spermatu beranůcertifikovaná metodika
2011Možnosti využití sóji a řepky v krmné dávce dojnic pro změnu profilu mastných kyselin mléčného tukucertifikovaná metodika
2011Odhad prevalence mastitidních infekcí způsobených Staphylococcus aureuscertifikovaná metodika
2011Příprava referenčních vzorků a posouzení kvality kalibrace pro stanovení ketonů jako acetonu metodou infračervené spektroskopie FT v mléčných laboratoříchcertifikovaná metodika
2011Příručka pro první použití programu R při statickém hodnocení nelineárních závislostí regresními modely se smíšenými efektycertifikovaná metodika
2011Rámcové doporučené postupy pro aplikaci technologie v rozvoji chovu skotu s kombinovanou užitkovostícertifikovaná metodika
2011Sójové isoflavony v krmné dávce laktujících dojnic a jejich prostup do mlékacertifikovaná metodika
2011Způsoby regulace pýru plazivého v trvalých travných porostechcertifikovaná metodika
2011Sborník abstraktů k projektu 2B06107 Standardizace hodnocení jatečných těl skotu aparativními metodami v systému SEUROPsborník
2011Sborník abstraktů k projektu 2B08037 Biotechnologické metody pro inovace hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinůsborník
2010Detekce říje v chovech skotu – cesta ke zlepšení úrovně reprodukcecertifikovaná metodika
2010Hodnocení energie, plnivosti a hodnota DINAG u krmiv pro dojnice dle INRAcertifikovaná metodika
2010Hodnocení kukuřičné siláže pro dojnice dle systému MILK 2006certifikovaná metodika
2010Jod v půděcertifikovaná metodika
2010Kalibrace metod MIR a MIR-FT v laboratořích kvality mléka za účelem měření koncentrace volných mastných kyselin (VMK) v mléčném tukucertifikovaná metodika
2010Modifikované způsoby odběru individuálních vzorků mléka v kontrole užitkovosti dojniccertifikovaná metodika
2010Odhad prevalence mastitidních infekcí způsobených Streptococcus agalactiae a jejich vlivu na výskyt somatických buněkcertifikovaná metodika
2010PCR identifikace genů kódujících produkci putrescinu a kadaverinu u kmenů E. coli a jiných příbuzných gram negativních kmenůcertifikovaná metodika
2010Postup hlubokého zamrazování pilotních vzorků pro kontrolu stability výsledků analýz složení mléka a jejich dlouhou expiracicertifikovaná metodika
2010Provádění testů dobrovolného příjmu sušiny objemných krmiv pro jejich využití ve výživě přežvýkavcecertifikovaná metodika
2010Přenos embryí jako intenzifikační faktor šlechtitelské práce v chovu skotucertifikovaná metodika
2010Příprava referenčních vzorků, posouzení kvality kalibrace a výkonnostní testy stanovení kaseinu metodou infračervené spektroskopie FT v mléčných laboratoříchcertifikovaná metodika
2010Rámcové doporučené postupy pro rozvoj chovu skotu s kombinovanou užitkovostícertifikovaná metodika
2010Selekce – Inbríding – Hybrizaceodborná publikace
2010Test rozpustnosti škrobu obilovin s amylázoucertifikovaná metodika
2010Validace a provádění alternativ metod odběru individuálních vzorků mléka v kontrole užitkovosticertifikovaná metodika
2010Vliv inbrední deprese na znaky reprodukcecertifikovaná metodika
2010Zásady zakládání zimovišť skotu s vyhodnocením vlivu zimování na kvalitu půd a povrchových vodcertifikovaná metodika
2009Detekce enterotoxinů Bacillus cereus metodou multiplex-PCRcertifikovaná metodika
2009Hodnocení energie krmiv pro dojnice dle NRC 2001certifikovaná metodika
2009Hodnocení proteinu krmiv pro dojnice dle systému INRAcertifikovaná metodika
2009Inseminace ovcí - intenzifikační faktor šlechtitelské prácecertifikovaná metodika
2009Korekce výsledků analýz mléka při zkráceném odběru vzorku při trojím nepravidelném dojení v kontrole užitkovosticertifikovaná metodika
2009Metodické postupy a zásady vyhodnocování fyzikálních parametrů půd pod trvalými travními porostycertifikovaná metodika
2009Metodické postupy a zásady vyhodnocování chemických parametrů půd pod trvalými travními porostycertifikovaná metodika
2009Metodika validace a odhadu nejistoty výsledků měření u minoritních složek a vlastností mléka pro nepřímé metody MIR a MIR-FT v laboratořích kontroly užitkovosti a kvality mlékacertifikovaná metodika
2009Odběry individuálních vzorků mléka a vyhodnocování výsledků analýz pro kontrolu užitkovosti při použití automatických dojicích systémůcertifikovaná metodika
2009Použití systému NRC 2001 v oblasti hodnocení proteinu krmiv pro dojnicecertifikovaná metodika
2009Projev inbrední deprese u znaků mléčné užitkovosticertifikovaná metodika
2009Referenční materiál pro adjustaci určení kyseliny citrónové pomocí MIR-FT infraanalýzy mlékacertifikovaná metodika
2009Rychlá a efektivní metoda identifikace alel A1, A2 genu CSN2 u skotu s pomocí fluorescenčně značených próbcertifikovaná metodika
2009Stanovení stravitelnosti organické hmoty objemných krmiv (trvalých travních porostů a víceletých pícnin) modifikovanou in vitro metodou podle Tilley a Terrycertifikovaná metodika
2009Superkontrola – součást systému kontroly mléčné užitkovosti pro potvrzení věrohodnosti výsledků ke šlechtění dojených kravcertifikovaná metodika
2008Metoda stanovení Mycoplasma bovis v bazénovém a individuálním vzorku mlékacertifikovaná metodika
2008Metodická příručka pro chovatele k výrobě konzervovaných krmiv (siláží) z víceletých pícnin a trvalých travních porostůcertifikovaná metodika
2008Příprava referenčního standardu pro kalibraci infraanalýzy mléka se sníženým obsahem hlavních komponent mléka jako dolními hodnotami kalibračních přímek a s vybalancovanou změnou interferenčního vlivu mléčné matricecertifikovaná metodika
2008Šetrné čerpání přírodních zdrojů a údržba krajiny pomocí chovu krav bez tržní produkce mlékasborník
2008Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemeniccertifikovaná metodika
2008Výrobní zemědělská praxe a potravinářské biotechnologické úpravy pro zvýraznění pozitivních zdravotních vlivů mléka a mléčných výrobkůsborník
2008Výživa dojnicsborník
2008Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířatsborník
2007Grafická diagnostika (GRADIS 2003) a specifikace původu a charakteru výsledkových neshod chemických složek v mléčných laboratoříchcertifikovaná metodika
2007Metoda identifikace podezření na chybu odběru vzorku syrového mléka při stanovení jeho kvality podle hodnot, vztahů a dynamiky vývoje některých kvalitativních ukazatelůcertifikovaná metodika
2007Multifunkční obhospodařování a využívání travních porostů v LFAsborník
2007Postup při stanovení nového ukazatele mikrobiologické kvality syrového kravského mléka (MPAS) pro výrobu nových mlékárenských výrobkůcertifikovaná metodika
2007Určení místa kontaminace sporotvorných bakterií rodu Bacillus při jejich průniku technologií do finálních výrobků metodou ARDRA-PCRcertifikovaná metodika
2007Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-PCRcertifikovaná metodika
2007Výkrm skotu a nové metody hodnocení konzervovaných krmiv (Významné faktory kvality hovězího masa a jeho zpracování)sborník
2007Výživa dojnic a kvalita mléka (Ekologické, zdravotní a hygienické faktory kvality a bezpečnosti mléka jako suroviny a potraviny)sborník
2007Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitbycertifikovaná metodika
2006Adjustační principy a postupy – centrální adjustace rutinních měření chemických složek v mléčných laboratoříchcertifikovaná metodika
2006Postup při adjustaci a kontrole různých metod stanovení koncentrace močoviny v mléce v mléčných laboratoříchcertifikovaná metodika
2006Postupy možných vyhodnocení výsledků analýz různých variant vzorkování mléka v kontrole užitkovosti v podmínkách vícečetného dojenícertifikovaná metodika
2006Principy a postupy výkonnostního testování analytické způsobilosti měření chemického složení v mléčných laboratoříchcertifikovaná metodika
2006Šetrné čerpání přírodních zdrojů a údržba krajiny pomocí chovu krav bez tržní produkce mlékasborník
2006Vliv výrobních faktorů a welfare na zdraví a plodnost dojnic a kvalitu a bezpečnost mléka jako potravinové surovinysborník
2005Možnosti využití molekulární a populační genetiky pro šlechtění skotu na vyšší kvalitu produktůsborník
2005Využití genetických metod ve šlechtění skotu na masnou užitkovost a její ovlivnění faktory prostředísborník
2004ICBAR 2004 Proceeding Booksborník
2004Aktuální problémy řízení v chovu skotusborník
2004Moderní postupy v kontrole užitkovosti skotu jako základ úspěšného šlechtěnísborník
2004Reprodukce v procesu šlechtění skotuodborná publikace
200420 let přenosu embryí v ČRsborník
2004Genetické základy šlechtění na kvalitu jatečných těl a hovězího masa s možností využití výkrmu volkůsborník
2003Využívání genetického potenciálu prasnic moderními způsoby chovuodborná publikace
2003Plemenitba hospodářských zvířatodborná publikace
2003Teorie a praxe selekce hospodářských zvířat odborná publikace
2003Šlechtitelské a technologické aspekty chovu dojených krav a kvality mlékasborník
2002Chov a šlechtění skotu pro konkureschopnou výrobu a obhospodařování drnového fondusborník
2002Využití diferencí mezi masnými plemeny k efektivní produkci odborná publikace
2002Šlechtění prasatodborná publikace
2001Chov a šlechtění skotu pro konkureschopnou výrobusborník
2001Nové trendy v organizačních, technologických a hygienických postupech nákupu syrového mléka v kontextu podmínek EUsborník
2001Rozvoj pastevectví v mikroregionu Jeseníkyodborná publikace
2001Reprodukce v procesu šlechtění prasatodborná publikace
2001Šlechtění ovcíodborná publikace
2000Extensivní chov a šlechtění skotu odborná publikace
2000Šlechtitelské, výživářské a technologické aspekty produkce a kvality mlékasborník
1999Odhad plemenné hodnoty hospodářských zvířat odborná publikace
1999Biotechnologie chovu a šlechtění hospodářských zvířatodborná publikace
1999Užitkové typy skotu pro produkci mlékasborník
1998Chov a šlechtění masných a kombinovaných plemen skotu a ovcí v systémech trendu udržitelného zemědělstvísborník
1998Šlechtění masných plemen skotuodborná publikace
1997Chov krav bez tržní produkce mlékaodborná publikace
1996Produkční a ekologický význam trvalých travních porostůsborník
1996Reprodukce ve stádě skotuodborná publikace
1996Technologie pastvy a ustájení skotu bez tržní produkce mlékasborník
1995Modernizace technologických systémů chovu dojnicsborník
1995Perspektivy chovu masných plemen skotusborník
1995Současný stav a perspektivy chovu kombinovaných plemen skotusborník

 


© Agrovýzkum Rapotín s.r.o, 2016
design by youngprimitive
agrovyzkum-rapotin-logo_male.png, 3,8kB vyzkumny-ustav-pro-chov-skotu-logo_male_inv.png, 4,2kB vuchs-rapotin-logo_male_inv.png, 2,6kB